Google search engine

Tóm tắt hướng dẫn đánh giá và điều chỉnh bệnh nhân ngất của Acc/Aha/Hrs 2017 – P1

Tháng 3 năm 2017, Trường Môn Tim mạch học Hoa Kỳ, Hội Tim Hoa Kỳ và Hội Nhịp Tim học Hoa Kỳ (ACC/AHA/HRS) đã đưa ra Hướng dẫn đánh giá và điều chỉnh các bệnh nhân ngất.

 

TS Phạm Hữu Văn

 

Hướng dẫn này có nhiều cập nhật mang tính cơ bản, trong đó thay đổi một số quan niệm. Chúng tôi xin được tóm tắt khuyến cáo này. Xin trân trọng giới thiệu với các quý đồng nghiệp.

Class khuyến cáo và mức độ (Level) bằng chứng

Class khuyến cáo (COR) chỉ ra sức mạnh của khuyến cáo, bao gồm độ lớn ước tính và mức độ chắc chắn của lợi ích tương ứng với rủi ro. Mức độ bằng chứng (LOE) đánh giá chất lượng của các bằng chứng khoa học ủng hộ can thiệp dựa trên loại, số lượng, sự thống nhất của dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng và các nguồn khác (Bảng 1) (4-6).

Bảng 1. Áp dụng Class khuyến cáo và Mức độ bằng chứng cho các Chiến lược Lâm sàng, Can thiệp, Điều trị, hoặc Tests Chẩn đoán trong Chăm sóc Bệnh nhân * (Updated August 2015)

Class (độ mạnh) khuyến cáo (COR)

Mức độ (chất lượng) bằng chứng (LOE)

Class I (mạnh)        Lợi ích >>> Nguy cơ

Mức độ A

Cụm từ được gợi ý cho soạn khuyến cáo:

■ Được khuyến cáo

■ Được chỉ định / hữu dung / hiệu quả /lợi ích.

■ Nên được thực hiện /áp dụng/các vấn đề khác

■ Cụm từ so sánh hiệu quả†:

○ Điều trị / chiến lược A được khuyến cáo / được điều trị ưu tiên hơn điều trị B.

○ Điều trị A nên được lựa chọn hơn B

■ Bằng chứng chất lượng cao ‡từ ≥ 1 RCT.

■ Phân tích gộp của RCTs có chất lượng cao.

■ 1 hoặc hơn RCTs được xác nhận bằng các nghiên cứu đăng ký có chất lượng cao.

Mức độ B-R             (R: ngẫu nhiên)

■ Bằng chứng chất lượng trung bình ‡từ ≥ 1 RCTs.

■ Các phân tích gộp của RCTs có chất lượng trung bình.

Class IIa (trung bình) Lợi ích >> Nguy cơ

Mức độ B-NR             (NR: không ngẫu nhiên)

Cụm từ được gợi ý cho soạn khuyến cao:

■ Phù hợp

■ Có thể hữu dụng /hiệu quả/lợi ích

■ Cụm từ so sánh hiệu quả†:

○ Điều trị / chiến lược A có lẽ được khuyến cáo / được điều trị ưu tiên hơn điều trị B.

○ Điều phù hợp để lựa chọn điều trị A hơn điều trị B

■ Bằng chứng chất lượng trung bình ‡từ ≥ 1 nghiên cứu không ngẫu nhiên được thực thi, thiết kế tốt, các nghiên cứu quan sát, hoặc các nghiên cứu đăng ký.

■ Các phân tích gộp của các nghiên cứu như vậy.

 

 

Mức độ C-LD               (Tư liệu hạn chế)

■ Các nghiên cứu quan sát hoặc đăng ký ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên với hạn chế về thiết kế và thực thi.

■ Phân tích gộp các nghiên cứu như vậy.

■ Nghiên cứu sinh lý học và máy móc ở các đối tượng người.

Class IIb (yếu)           Lợi ích ≥ Nguy cơ

Mức C-EO    (Lựa chọn của chuyên gia)

Các cụm từ được gợi ý cho soạn thảo khuyến cáo:

■ Có lẽ /Có thể là phù hợp

■ Có lẽ /Có thể được xem xét

■ Hữu dụng /Hiệu quả chưa được biết/không rõ/không chắc chắn hoặc chưa được tính toán rõ.

Sự đồng thuận của các lựa chọn các chuyên gia trên cơ sở kinh nghiệm lâm sàng.

Class III (không lợi ích)   Lợi ích = Nguy cơ

Class khuyến cáo và mức độ bằng chứng được xác định độc lập (bất ký class nào có thể đi đôi với bất ký mức độ bằng chứng nào)

Các khuyến cáo mức độ C không ngụ ý khuyến cáo là yếu. Nhiều câu hỏi lâm sàng quan trọng được nhấn mạnh trong hướng dẫn không tự giúp sức cho các nghiên cứu lâm sàng. Mặc dù RCTs không có khả năng, có thể sự đồng thuận lâm sàng rất rõ ràng đó là các tests đặc biệt hoặc điều trị là hữu dụng hoặc hiệu quả.

* Hẫu quả và kết quả của can thiệp nên được xác định (Hậu quả lâm sàng được cải thiện hoặc độ chính xác của chẩn đoán được tăng lên hoặc các thông tin tiên lượng được tăng lên.

† Cho các khuyến cáo hiệu quả được so sánh (class I và IIa, mức độ chứng cứ A và chỉ B), các nghiên cứu ủng hộ động từ so sánh liên quan so sánh các điều trị hoặc chiến lược trực tiếp đang được đánh giá.

‡Các phương pháp chất lượng đánh giá đang phát triển, gồm chuẩn hóa, sử dụng rộng rãi và ưa chuộng các bằng chứng có giá trị phân loại công cụ; cả cho xem xét hệ thống, kết hợp của Ủy ban Xem xét Bằng chứng.

OE: sự lựa chọn của chuyên gia. LD: tư liệu hạn chế. NR: không ngẫu nhiên. R: ngẫu nhiên.

Các cụm từ được gợi ý cho soạn thảo khuyến cáo:

■ Không được khuyến cáo

■ Không được chỉ định /hữu dụng/hiệu quả/lợi ích.

■ Không nên thực hiện /áp dụng/các cái khác

Class III: hại (mạnh) Nguy cơ > Lợi ích

Các cụm từ được gợi ý cho soạn thảo khuyến cáo:

■ Hại tiềm ẩn

■ Gây hại

■ Kết hợp với bệnh suât / tử suất vượt trội

■ Không nên thực hiện /áp dụng/các cái khác

 

1.      Mở đầu

1.1.           Nhắc lại Phương pháp luận và Bằng chứng

Bất cứ khi nào có thể, các bằng chứng được dựa trên cơ sở đều được liệt kê khuyến cáo trong hướng dẫn này. Nhắc lại bằng chứng hiểu biết thông thường bao gồm các tài liệu có nguồn gốc từ các nghiên cứu liên quan đến con người, được xuất bản bằng tiếng Anh và được lập chỉ mục trong MEDLINE (thông qua PubMed), EMBASE, Thư viện Cochrane, Cơ quan Nghiên cứu và Chất lượng Y tế và các cơ sở dữ liệu được lựa chọn khác có liên quan đến được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2015. Các từ tìm kiếm chủ chốt gồm có: vận động viên, bệnh lý thần kinh tự trị, nhịp tim chậm, tăng cảm xoang cảnh, hội chứng xoang cảnh, trẻ em, tử vong, mất nước, chẩn đoán, lái xe, điện tâm đồ, nghiên cứu điện sinh lý, dịch tễ học, té ngã, máy ghi vòng lặp có thể cấy, tử xuất, quần thể lớn tuổi, hạ huyết áp tư thế đứng, nhi khoa, giả ngất tâm lý, ngất tái phát, phân tầng nguy cơ, nhịp nhanh trên thất, đơn vị ngất, ngất, test bàn nghiêng, ngất phế vị. cũng như rối loạn nhịp thất. Các nghiên cứu bổ sung có liên quan được công bố vào tháng 10 năm 2016, trong quá trình biên soạn hướng dẫn, cũng được ban soạn thảo xem xét và bổ sung vào bảng chứng cứ khi thích hợp. Các bảng bằng chứng đã hoàn tất, bao gồm trong phần Bổ sung Dữ liệu Trực tuyến (http://circ.ahajournals.org/lookup/suppl/doi:10.1161/CIR.0000000000000499/-/DC2). tóm tắt bằng chứng được ban soạn thảo để theo thể thức các khuyến cáo được sử dụng. Sau cùng, ban soạn thảo đã nhắc lại các tư liệu liên quan đến ngất được ACC và AHA cũng như các tổ chức và các hội mới xuất bản. Tài liệu tham khảo được lựa chọn và công bố trong tài liệu này là đại diện chứ không phải là tất cả.

ERC độc lập đã được ủy nhiệm để thực hiện xem xét có hệ thống các câu hỏi lâm sàng, kết quả đã được ban soạn thảo xem xét để đưa vào hướng dẫn này. Báo cáo đánh giá có hệ thống “Tạo nhịp như một phương pháp điều trị chứng Ngất qua Trung gian Phản xạ (Cường phế vị, Tình huống, hoặc Tăng cảm Xoang Cảnh)” đã được xuất bản cùng với hướng dẫn này (9).

1.2.           Tổ chức Ban Soạn thảo

Ủy ban soạn thảo gồm các nhà lâm sàng có chuyên môn chăm sóc bệnh nhân ngất, gồm bác sĩ tim mạch, bác sỹ điện sinh lý, bác sĩ thần kinh, bác sĩ cấp cứu và bác sĩ tim mạch nhi. Ủy ban soạn thảo gồm các đại diện từ ACC, AHA, Hội Nhịp Tim (HRS), Học viện Thần kinh Hoa Kỳ, Trường Đại học Y Cấp cứu Hoa Kỳ và Hội Viện Y học Cấp cứu.

1.3.           Xem xét Tư liệu và Phê duyệt

Tài liệu này được hai nhà phê bình chính thức do ACC, AHA và HRS đề cử xem xét; 1 người đánh giá từ Học viện thần kinh học Hoa Kỳ, Trường Đại học Y khoa Cấp cứu Hoa Kỳ và Hội Y học Khẩn cấp Y khoa và Hội Điện sinh học Nhi khoa và Bẩm sinh; Một đại diện những người được huấn luyện đào tạo chuyên môn cao về ngất / bệnh nhân; Và 25 nhà phê bình ưa thích riêng biệt. Thông tin RWI của người đánh giá đã được phân phát cho ủy ban soạn thảo và được xuất bản trong tài liệu này (Phụ lục 2).

Tài liệu này đã được cơ quan quản lý của ACC, AHA và HRS phê duyệt để công bố và đã được Hội Điện sinh lý học Nhi khoa và Bẩm sinh xác nhận.

1.4.           Phạm vi Hướng dẫn

Mục đích của hướng dẫn này của ACC / AHA / HRS là cung cấp hướng dẫn đương đại, dễ tiếp cận và ngắn gọn về quản lý bệnh nhân người lớn và nhi khoa bị nghi ngờ ngất. Hướng dẫn này là tài liệu thiết thực cho các nhà tim mạch, các chuyên gia về loạn nhịp tim, bác sĩ thần kinh, bác sĩ cấp cứu, chuyên viên nội khoa, chuyên gia lão khoa, chuyên gia y học thể thao và các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ khác có liên quan đến việc chăm sóc quần thể rất lớn và không đồng nhất này. Nó không phải là một tổng quan về sinh lý học, sinh lý bệnh học, hoặc cơ chế các trạng thái cơ bản liên quan đến ngất. Bản chất của ngất như một triệu chứng đòi hỏi ủy ban soạn thảo phải cân nhắc nhiều điều kiện nó có thể là một triệu chứng, và càng nhiều càng tốt, chúng ta đã đề cập đến sự dính líu của ngất chỉ như biểu hiện triệu chứng. Do sự liên quan hợp lý của ngất và đột tử tim (SCD) ở một số quần thể được lựa chọn, tài liệu này thảo luận về phân tầng nguy cơ và dự phòng SCD khi thích hợp. Việc sử dụng thuật ngữ quần thể được lựa chọn và các bệnh nhân được lựa chọn trong tài liệu này nhằm hướng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thực hiện việc đánh giá lâm sàng, điều này thường được yêu cầu trong quá trình đánh giá và quản lý bệnh nhân bị ngất. Khi một khuyến cáo đưa ra để giới thiệu bệnh nhân tới chuyên gia có chuyên môn để đánh giá thêm, chẳng hạn như trong trường hợp bệnh thần kinh tự trị, bệnh tim bẩm sinh người lớn (ACHD), người cao tuổi hoặc vận động viên, ủy ban soạn thảo đã đồng ý đưa ra các khuyến cáo Class IIa do thiếu dữ liệu kết quả. Định nghĩa về các quần thể lớn tuổi đã và đang phát triển. Tuổi> 75 năm được sử dụng để xác định các quần thể lớn tuổi những người lớn tuổi hoặc người cao tuổi trong tài liệu này, trừ khi có quy định khác. Nếu một nghiên cứu đã định nghĩa người lớn tuổi bằng cách cắt giảm tuổi khác nhau, độ tuổi thích hợp được ghi nhận trong những trường hợp cụ thể. Cuối cùng, hướng dẫn này đề cập đến việc quản lý ngất với bệnh nhân như một trọng tâm, thay vì các khía cạnh lớn hơn của các dịch vụ y tế, chẳng hạn như các đơn vị quản lý ngất. Các mục tiêu của hướng dẫn hiện tại là:

• Xác định ngất như một triệu chứng, với các nguyên nhân khác nhau, trong các quần thể và hoàn cảnh khác nhau.

• Cung cấp hướng dẫn và các khuyến cáo về đánh giá và quản lý bệnh nhân nghi ngờ ngất trong bối cảnh các tỉnh trạng lâm sàng khác nhau, nguyên nhân cụ thể hoặc các tình huống được chọn.

• Xác định các lĩnh vực trọng yếu trong đó sự hiểu biết có đang thiếu, để thúc đẩy các cơ hội nghiên cứu hợp tác và các nỗ lực trong tương lai.

Trong việc xây dựng hướng dẫn này, ủy ban soạn thảo đã xem xét các bằng chứng để hỗ trợ các khuyến cáo trong các hướng dẫn ACC / AHA có liên quan ghi trong Bảng 2 và khẳng định tính hợp lệ liên tục của các khuyến cáo liên quan trong bối cảnh ngất, do đó bỏ qua sự cần thiết phải lặp lại những gợi ý hướng dẫn hiện tại trong Hướng dẫn hiện hành khi áp dụng hoặc khi thích hợp. Bảng 2 cũng bao gồm một danh sách các tuyên bố khác có thể được người đọc quan tâm.

Bảng 2. Các hướng dẫn của ACC/AHA có liên quan

Tự đề

Các tổ chức

Năm xuất bản  (TL tham khảo)

Chính sách có liên quan đến điều chỉnh ngất của các hướng dẫn của ACC/AHA

Nhịp nhanh trên thất

ACC/AHA/HRS

2015 (10)

Bệnh van tim

AHA/ACC

2014 (11)

Điều trị các bất thường nhịp tim trên cơ sở dụng cụ

ACCF/AHA/HRS

2012 (12)

Rối loạn nhịp thất và đột tử tim

ACC/AHA/ESC

2006 (13)*

Các hướng dẫn quan tâm khác của ACC/AHA

Tăng huyết áp*

ACC/AHA

Bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định

ACC/AHA/ACP/ AATS/PCNA/SCAI/STS

2012 and 2014 (14,15)

Rung nhĩ

AHA/ACC/HRS

2014 (16)

Hội chứng mạch vành cấp ST không chênh lên.

AHA/ACC

2014 (17)

Đánh giá nguy cơ tim mạch

ACC/AHA

2013 (18)

Suy tim

ACC/AHA

2013 (19)*

Bệnh cơ tim phì đại

ACC/AHA

2011 (20)

Đánh giá nguy cơ tim mạch ở người lớn không triệu chứng.

ACC/AHA

2010 (21)

Bệnh tim bẩm sinh người lớn

ACC/AHA

2008 (22)*

Các tài liệu liên quan khác

Báo cáo khoa học về tái cực sớm trên điện tâm đồ.

AHA

2016 (23)

Sự đồng thuận của chuyên gia về chẩn đoán và điều trị hội chứng nhịp nhanh tư thế, nhịp xoang nhanh không thích hợp và ngất phế vị.

HRS

2015 (24)

Hướng dẫn điều chỉnh các bệnh nhân loạn nhịp thất và dự phòng đột tử tim.

ESC

2015 and 2013 (25,26)

Tuyên bố đồng thuận về ghi nhận và điều chỉnh rối loạn nhịp ở bệnh tim bẩm sinh người lớn.

PACES/HRS

 2014 (27)

Tuyên bố đồng thuận của chuyên gia về việc sử dụng điều trị cấy máy khử rung tim ở những bệnh nhân không có hoặc không được đại diện rõ trong các thử nghiệm lâm sàng.

HRS/ACC/AHA

2014 (28)

Tuyên bố đồng thuận của chuyên gia về rối loạn nhịp thất.

EHRA/HRS/APHRS

2014 (29)

Tuyên bố đồng thuận của chuyên gia về chẩn đoán điều chỉnh các bệnh nhân hội chứng loạn nhịp di truyền tiên phát.

HRS/EHRA/APHRS

2013 (25)

Các hướng dẫn cho chẩn đoán và điều chỉnh ngất.

ESC

2009 (30)

 

*Các bản sửa đổi cho các tài liệu hiện tại đang được chuẩn bị, với công bố dự kiến vào năm 2017. AATS: Hội Ngoại khoa Lồng ngực Hoa Kỳ; ACC: Trường môn Tim mạch học Hoa Kỳ; ACCF: Ban sáng lập Trường môn Tim mạch học Hoa Kỳ; ACP: Hội Các Thày thuốc Hoa Kỳ; AHA: Hội Tim Hoa Kỳ; APHRS: Hội Nhịp Tim Châu Á Thái Bình Dương; EHRA: Hội Nhịp Tim Châu Âu; ESC: Hội Tim mạch học Châu Âu; HRS: Hội Nhịp Tim; PACES: Hội Điện sinh lý Bẩm sinh và Nhi khoa; PCNA: Hội Điều dưỡng Tim mạch dự phòng; SCAI: Hội Chụp mạch và Can thiệp Tim mạch; và STS: Hội Ngoại khoa Lồng ngực

2. Các nguyên tắc chung

2.1. Các khái niệm: Các thuật ngữ và Phân loại

Cho mục đích của hướng dẫn này, các khái niệm ngất và các thuật ngữ liên quan được cung cấp ở Bảng 3.

Bảng 3. Các Khái niệm và Các thuật ngữ liên quan*

Thuật ngữ

Khái niệm / Các bình lận và Tài liệu tham khảo

Ngất

Triệu chứng biểu hiện với mất ý thức đột ngột, tạm thời, hoàn toàn, kết hợp với mất khả năng để duy trì trương lực tư thế, với phục hồi nhanh chóng và tự phát. Cơ chế được giả định do giảm tưới máu não (24,30). Không có các đặc điểm lâm sàng của các nguyên nhân mất ý thức không phải do ngất khác, như co giật, chấn thương đầu trước đó, hoặc mất ý thức không đồng bộ khác của việc mất ý thức, chẳng hạn như động kinh, chấn thương đầu trước, hoặc mất ý thức rõ ràng (nghĩa là ngất giả) (24,30).

Mất ý thức

Trạng thái nhận thức trong đó một người mất nhận thức về bản thân và trạng thái của mình, với mất khả năng đáp ứng lại các kích thích.

Mất ý thức tạm thời

Mất ý thức tự giới hạn (30) có thể được chia ra tính trạng ngất và không ngất. Các trạng thái không ngất gồm nhưng có giật không tự giới hạn, hạ đường máu, các trạng thái rối loạn chuyển hóa, ma túy hoặc nhiễm độc alcohol, chấn động não do chấn thương đầu. Cơ chế nền tảng của ngất được giả định do giảm tưới máu não, ngược lại các trạng thái không phải ngất do các cơ chế khác nhau.

Tiền ngất (gần ngất)

Các triệu chứng trước khi ngất. Những triệu chứng này có thể bao gồm chóng mặt cực độ; lóa mắt, chẳng hạn như “nhìn mờ” hoặc “tối sầm”; mức độ thày đổi ý thức khác nhau không có mất ý thức. Tiền ngất có thể tiến triển đến ngất, hoặc có thể không đi đến ngất.

Ngất không giải thích được (ngất căn nguyên không xác định)

Ngất do không xác định được nguyên nhân sau khi đánh giá khởi đầu do người chăm sóc sức khỏe có kinh nghiệm được cho là phù hợp. Đánh giá ban đầu gồm nhưng không được giới hạn qua bệnh sử, khám thực thể và ECG.

Không dung náp tư thế

Một hội chứng gồm một nhóm các triệu chứng gồm choáng vàng, hồi hộp run rẩy, duối sức thông thường, nhìn mờ, kém chịu dựng gắng sức thường xuyên, tái phát hoặc dai dẳng. Các triệu chứng này có thể xuất hiện có hoặc không có nhịp nhanh tư thế, OH, hoặc ngất (24). Các cá nhân kém chịu đựng tư thế có ≥ 1 các triệu chứng này liên quan đến giảm khả năng duy trì tư thế đứng thẳng.

Nhịp nhanh tư thế

Tăng tần số tim kéo dài ≥30 bpm trong phạm vi 10 min của chuyển từ nằm sang tư thế đứng yên (không gắng sức) (hoặc ≥40 bpm ở các cá nhân 12–19 tuổi) (24,30,31).

Hạ huyết áp tư thể (OH)

Giảm huyết áp tâm thu ≥20 mm Hg hoặc huyết áp tâm trương ≥10 mm Hg với giả định sang tư thế đứng thẳng (31).

• OH khởi đầu (ngay lập tức)

Giảm huyết áp tạm thời trong phạm vi 15 s sau khi đứng, với gần ngất hoặc ngất (31,32).

• OH kinh điển

Giảm huyết áp tâm thu kéo dài ≥20 mm Hg hoặc huyết áp tâm trương ≥10 mm Hg trong phạm vi 3 phút giả định sang tư thế đứng thẳng (31).

• OH trễ

Giảm huyết áp tâm thu kéo dài ≥20 mm Hg (hoặc 30 mm Hg ở các bệnh nhân với tăng huyết áp khi nẳm ngửa) hoặc huyết áp tâm trương ≥10 mm Hg phải mất 3 phút để đứng thẳng để phát triển. Sự sụt giảm BP thường dần dần cho đến khi đạt đến ngưỡng (31).

  • OH do thần kinh

Phân type OH do rối loạn chức năng hệ thống thần kinh tự động và không liên quan đến khởi kích của môi trường (như, mất nước hoặc thuốc) (33,34). OH do thần kinh là do tổn thương liên quan đến thần kinh tự động trung ương hoặc ngoại biên.

Ngất do tim (tim mạch)

Ngất gây ra do nhịp chậm, nhịp nhanh, hoặc do hạ huyết áp do chỉ số tim thấp, tắc nghẽn dòng máu, giãn mạch, hoặc bóc tách mạch cấp tính (35,36).

Ngất không do tim

Ngất do các nguyên nhân không phải tim gồm ngất phản xạ, OH, cạn thể tích, mất nước và mất máu (35).

Ngất phản xạ (qua trung gian phản xạ)

Ngất do phản xạ gây ra giãn mạch, nhịp chậm hoặc cả hai (24,30,31).

  • Ngất phế vị (VVS)

Hình thái chung nhất của ngất phản xạ qua trung gian phản xạ phế vị (vasovagal reflex syncope: VVS). VVS 1) có thể xuất hiện với tư thế thẳng đứng (đang đứng hoặc đã ngồi hoặc với bộc lộ stress xúc cảm, đau, hoặc các trạng thái do thuốc); 2) điển hình được đặc trưng bằng toát mồ hôi, hâm hấp, buồn nôn, và ngứa; 3) được kết hợp với hạ huyết áp do giãn mạch và / hoặc nhịp chậm không phù hợp: và 4) thường tiếp theo bằng mệt mỏi. Các đặc tính điển hình có thể không có ở các bệnh nhân lớn tuổi (24). VVS thường có các khởi kích có thể nhận biết được đi trước và hoặc bằng các triệu chứng đặc trưng sớm. Chẩn đoán được thực hiện trước tiên trên cơ sở bệnh sử đầy đủ, khám xét thực thể và quan sát của nhân chứng, nếu có thể.

  • Hội chứng cường xoang cảnh

Ngất phản xạ được kết hợp với cường xoang cảnh (30). Cường xoang cảnh biểu hiện khi khoảng ngưng ≥3 s và /hoặc giảm huyết áp tâm thu ≥50 mm Hg xuất hiện khi kích thích xoang cảnh. Nó xuất hiện thường xuyên hơn ở người già. Cường xoang cảnh có thể kết hợp với các triệu chứng khác nhau. Hội chứng xoang cảnh được xác định khi ngất xảy ra có biểu hiện cường xoang cảnh.

  • Ngất tình huống

Ngất phản xạ kết hợp với hoạt động cụ thể, như ho, cười, nuốt, đi tiểu (micturition), hoặc đại tiện. Những sự kiện ngất này có liên quan chặt chẽ với các chức năng thể chất cụ thể.

Hội chứng nhịp nhanh tư thế (tư thế đúng) (POTS)

Hội chứng lâm sàng thường được đặc trưng bằng tất cả những điều sau đây: 1) các triệu chứng thường gặp xảy ra khi đứng (ví dụ như lâng lâng, đánh trống ngực, run rẩy, suy yếu nói chung, nhìn mờ, không chịu được gắng sức và mệt mỏi); và 2) gia tăng nhịp tim ≥ 30 bpm trong thời gian thay đổi tư thế từ nằm sang đứng (hoặc ≥ 40 bpm ở những người từ 12-19 tuổi); và 3) vắng mặt của OH (giảm huyết áp tâm thu > 20 mm Hg). Các triệu chứng liên quan đến POTS bao gồm những triệu chứng xảy ra khi đứng (ví dụ, chóng mặt, đánh trống ngực); Những người không liên quan đến các tư thế cụ thể (ví dụ như đầy bụng, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng); và những bệnh có hệ thống (ví dụ, mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ, nhức đầu migraine) (37). Tần số tim khi đứng thường là> 120 bpm (31,38-42).

Giả ngất tâm lý

Một hội chứng rõ ràng nhưng không thực sự mất ý thức có thể xảy ra trong trường hợp không có các nguyên nhân về tim, phản xạ, thần kinh, hay trao đổi chất (30).

 

* Các định nghĩa này được rút ra từ các định nghĩa được xuất bản trước đây từ các cuộc điều tra khoa học, các hướng dẫn, các tuyên bố đồng thuận của chuyên gia và từ điển Webster sau khi có được sự đồng thuận từ WC. BP chỉ huyết áp; ECG: điện tâm đồ; OH: hạ huyết áp tư thế đứng; POTS: hội chứng nhịp nhanh thay đổi tư thế; VVS: ngất phế vị. bpm: nhịp đập trong 1 phút. min: phút.

 

(Còn nữa…)

 

Tài liệu tham khảo

1. Committee on Standards for Developing Trustworthy Clinical Practice Guidelines, Institute of Medicine (U.S.). Clinical Practice Guidelines We Can Trust. ed. Washington, DC: Press NA, 2011.
2. Committee on Standards for Systematic Reviews of Comparative Effectiveness Research, Institute of Medicine (U.S.). Finding What Works in Health Care: Standards for Systematic Reviews. ed. Washington, DC: Press TNA, 2011.
3. Anderson JL, Heidenreich PA, Barnett PG, et al. ACC/AHA statement on cost/value methodology in clinical practice guidelines and performance measures: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures and Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;129:2329–45.
4. ACCF/AHA Task Force on Practice Guidelines. Methodology Manual and Policies From the ACCF/AHA Task Force on Practice Guidelines. American College of Cardiology and American Heart Association, 2010.
5. Halperin JL, Levine GN, Al-Khatib SM. Further evolution of the ACC/AHA clinical practice guideline recommendation classification system: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2016;133:1426-28.
6. Jacobs AK, Kushner FG, Ettinger SM, et al. ACCF/AHA clinical practice guideline methodology summit report: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;127:268-310.
7. Jacobs AK, Anderson JL, Halperin JL. The evolution and future of ACC/AHA clinical practice guidelines: a 30- year journey: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;130:1208–17.
8. Arnett DK, Goodman RA, Halperin JL, et al. AHA/ACC/HHS strategies to enhance application of clinical practice guidelines in patients with cardiovascular disease and comorbid conditions: from the American Heart Association, American College of Cardiology, and U.S. Department of Health and Human Services. Circulation. 2014;130:1662-7.
9. Varosy PD, Chen LY, Miller AL, et al. Pacing as a treatment for reflex-mediated (vasovagal, situational, or carotid sinus hypersensitivity) syncope: a systematic review for the 2017 ACC/AHA/HRS guideline for the evaluation and management of syncope: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines, and the Heart Rhythm Society [published online ahead of print March 9, 2017]. Circulation. doi: 10.1161/CIR.0000000000000500.
10. Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, et al. 2015 ACC/AHA/HRS guideline for the management of adult patients with supraventricular tachycardia: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2014;129:2440–92.
11. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;129:2440–92.
12. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update incorporated into the ACCF/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2013;127:e283-352.
13. Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death). Circulation. 2006;114:1088-132.
14. Fihn SD, Blankenship JC, Alexander KP, et al. 2014 ACC/AHA/AATS/PCNA/SCAI/STS focused update of the guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 2014;130:1749-67.
15. Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 2012;126:e354-471.
16. January CT, Wann LS, Alpert JS, et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation 2014;130:e199–267.
17. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;130:e344–426.
18. Goff DC, Jr., Lloyd-Jones DM, Bennett G, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the assessment of cardiovascular risk: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;129[suppl 2]:S49-73.
19. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2013;128:e240–327.
20. Gersh BJ, Maron BJ, Bonow RO, et al. 2011 ACCF/AHA guideline for the diagnosis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Developed in collaboration with the American Association for Thoracic Surgery, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 2011;124:e783–831.
21. Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al. 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2010;122:e584–636.
22. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults With Congenital Heart Disease). Developed in collaboration with the American Society of Echocardiography, Heart Rhythm Society, International Society for Adult Congenital Heart Disease, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. Circulation. 2008;118:e714–833.
23. Patton KK, Ellinor PT, Ezekowitz M, et al. Electrocardiographic early repolarization: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2016; 133:1520-9.
24. Sheldon RS, Grubb BP, Olshansky B, et al. 2015 Heart Rhythm Society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm. 2015; 12:e41-e63.
25. Priori SG, Wilde AA, Horie M, et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013. Heart Rhythm. 2013; 10:1932-63.
26. Priori SG, Blomstrom-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology. G Ital Cardiol (Rome). 2016; 17:108-70.
27. Khairy P, Van Hare GF, Balaji S, et al. PACES/HRS expert consensus statement on the recognition and management of arrhythmias in adult congenital heart disease: developed in partnership between the Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES) and the Heart Rhythm Society (HRS). Can J Cardiol. 2014; 30:e1- e63.
28. Kusumoto FM, Calkins H, Boehmer J, et al. HRS/ACC/AHA expert consensus statement on the use of implantable cardioverter-defibrillator therapy in patients who are not included or not well represented in clinical trials. Circulation. 2014;130:94–125.
29. Pedersen CT, Kay GN, Kalman J, et al. EHRA/HRS/APHRS expert consensus on ventricular arrhythmias. Heart Rhythm. 2014; 11:e166-e96.
30. Moya A, Sutton R, Ammirati F, et al. Guidelines for the diagnosis and management of syncope (version 2009). Eur Heart J. 2009; 30:2631-71.
31. Freeman R, Wieling W, Axelrod FB, et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, neurally mediated syncope and the postural tachycardia syndrome. Clin Auton Res. 2011; 21:69-72.
32. Wieling W, Krediet CT, van DN, et al. Initial orthostatic hypotension: review of a forgotten condition. Clin Sci. 2007; 112:157-65.
33. Metzler M, Duerr S, Granata R, et al. Neurogenic orthostatic hypotension: pathophysiology, evaluation, and management. J Neurol. 2013; 260:2212-9.
34. Nwazue VC, Raj SR. Confounders of vasovagal syncope: orthostatic hypotension. Cardiol Clin. 2013; 31:89-100.
35. Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med. 2002; 347:878-85.
36. Kapoor WN, Karpf M, Wieand S, et al. A prospective evaluation and follow-up of patients with syncope. N Engl J Med. 1983; 309:197-204.
37. Thieben MJ, Sandroni P, Sletten DM, et al. Postural orthostatic tachycardia syndrome: the Mayo Clinic experience. Mayo Clin Proc. 2007; 82:308-13.
38. Low PA, Sandroni P, Joyner M, et al. Postural tachycardia syndrome (POTS). J Cardiovasc Electrophysiol. 2009; 20:352-8.
39. Low PA, Opfer-Gehrking TL, Textor SC, et al. Postural tachycardia syndrome (POTS). Neurology. 1995; 45:S19- S25.
40. Schondorf R, Low PA. Idiopathic postural orthostatic tachycardia syndrome: an attenuated form of acute pandysautonomia? Neurology. 1993; 43:132-7.
41. Singer W, Sletten DM, Opfer-Gehrking TL, et al. Postural tachycardia in children and adolescents: what is abnormal? J Pediatr. 2012; 160:222-6.
42. Garland EM, Raj SR, Black BK, et al. The hemodynamic and neurohumoral phenotype of postural tachycardia syndrome. Neurology. 2007; 69:790-8.
43. Lamb LE. Incidence of loss of consciousness in 1,980 Air Force personnel. Aerosp Med. 1960; 31:973-88.
44. Chen LY, Shen WK, Mahoney DW, et al. Prevalence of syncope in a population aged more than 45 years. Am J Med. 2006; 119:e1-e7.
45. Ruwald MH, Hansen ML, Lamberts M, et al. The relation between age, sex, comorbidity, and pharmacotherapy and the risk of syncope: Danish nationwide study. 2012:1506-14.
46. Olshansky B, Poole JE, Johnson G, et al. Syncope predicts the outcome of cardiomyopathy patients: analysis of the SCD-HeFT study. J Am Coll Cardiol. 2008; 51:1277-82.
47. Middlekauff HR, Stevenson WG, Stevenson LW, et al. Syncope in advanced heart failure: high risk of sudden death regardless of origin of syncope. J Am Coll Cardiol. 1993; 21:110-6.
48. Sun BC, Emond JA, Camargo CA, Jr. Characteristics and admission patterns of patients presenting with syncope to U.S. emergency departments, 1992-2000. Acad Emerg Med. 2004; 11:1029-34.
49. Morichetti A, Astorino G. [Epidemiological and clinical findings in 697 syncope events]. Minerva Med. 1998; 89:211-20.
50. Ruwald MH, Hansen ML, Lamberts M, et al. Accuracy of the ICD-10 discharge diagnosis for syncope. 2013; 15:595-600
51. Olde Nordkamp LRA, van Dijk N, Ganzeboom KS, et al. Syncope prevalence in the ED compared to general practice and population: a strong selection process. Am J Emerg Med. 2009; 27:271-9.
52. Ammirati F, Colivicchi F, Minardi G, et al. [The management of syncope in the hospital: the OESIL Study (Osservatorio Epidemiologico della Sincope nel Lazio)]. G Ital Cardiol. 1999; 29:533-9.
53. Blanc JJ, L’Her C, Touiza A, et al. Prospective evaluation and outcome of patients admitted for syncope over a 1 year period. Eur Heart J. 2002; 23:815-20.
54. Disertori M, Brignole M, Menozzi C, et al. Management of patients with syncope referred urgently to general hospitals. 2003:283-91.
55. Day SC, Cook EF, Funkenstein H, et al. Evaluation and outcome of emergency room patients with transient loss of consciousness. Am J Med. 1982; 73:15-23.
56. Lipsitz LA, Wei JY, Rowe JW. Syncope in an elderly, institutionalised population: prevalence, incidence, and associated risk. Q J Med. 1985; 55:45-54.
57. Kenny RA, Bhangu J, King-Kallimanis BL. Epidemiology of syncope/collapse in younger and older Western patient populations. Prog Cardiovasc Dis. 2013; 55:357-63.
58. Alboni P, Brignole M, Menozzi C, et al. Diagnostic value of history in patients with syncope with or without heart disease. J Am Coll Cardiol. 2001; 37:1921-8.
59. Alboni P, Brignole M, Menozzi C, et al. Clinical spectrum of neurally mediated reflex syncopes. Europace. 2004; 6:55-62.
60. Berecki-Gisolf J, Sheldon A, Wieling W, et al. Identifying cardiac syncope based on clinical history: a literature-based model tested in four independent datasets. PLoS ONE. 2013; 8:e75255.
61. Calkins H, Shyr Y, Frumin H, et al. The value of the clinical history in the differentiation of syncope due to ventricular tachycardia, atrioventricular block, and neurocardiogenic syncope. Am J Med. 1995; 98:365-73.
62. Romme JJM, van Dijk N, Boer KR, et al. Diagnosing vasovagal syncope based on quantitative history-taking: validation of the Calgary Syncope Symptom Score. Eur Heart J. 2009; 30:2888-96.
63. Sheldon R, Rose S, Ritchie D, et al. Historical criteria that distinguish syncope from seizures. J Am Coll Cardiol. 2002; 40:142-8.
64. Sheldon R, Rose S, Connolly S, et al. Diagnostic criteria for vasovagal syncope based on a quantitative history. Eur Heart J. 2006; 27:344-50.
65. Sheldon R, Hersi A, Ritchie D, et al. Syncope and structural heart disease: historical criteria for vasovagal syncope and ventricular tachycardia. J Cardiovasc Electrophysiol. 2010; 21:1358-64.
66. Van Dijk N, Boer KR, Colman N, et al. High diagnostic yield and accuracy of history, physical examination, and ECG in patients with transient loss of consciousness in FAST: the Fainting Assessment study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2008; 19:48-55.
67. Colivicchi F, Ammirati F, Melina D, et al. Development and prospective validation of a risk stratification system for patients with syncope in the emergency department: the OESIL risk score. Eur Heart J. 2003; 24:811-9.
68. Costantino G, Perego F, Dipaola F, et al. Short- and long-term prognosis of syncope, risk factors, and role of hospital admission: results from the STePS (Short-Term Prognosis of Syncope) study. J Am Coll Cardiol. 2008; 51:276-83.
69. Del Rosso A, Ungar A, Maggi R, et al. Clinical predictors of cardiac syncope at initial evaluation in patients referred urgently to a general hospital: the EGSYS score. Heart. 2008; 94:1620-6.
70. Grossman SA, Fischer C, Lipsitz LA, et al. Predicting adverse outcomes in syncope. J Emerg Med. 2007; 33:233- 9.
71. Martin GJ, Adams SL, Martin HG, et al. Prospective evaluation of syncope. Ann Emerg Med. 1984; 13:499-504.
72. Quinn JV, Stiell IG, McDermott DA, et al. Derivation of the San Francisco Syncope Rule to predict patients with short-term serious outcomes. Ann Emerg Med. 2004; 43:224-32.
73. Reed MJ, Newby DE, Coull AJ, et al. The ROSE (Risk Stratification of Syncope in the Emergency Department) study. J Am Coll Cardiol. 2010; 55:713-21.
74. Sarasin FP, Hanusa BH, Perneger T, et al. A risk score to predict arrhythmias in patients with unexplained syncope. Acad Emerg Med. 2003; 10:1312-7.
75. Sun BC, Derose SF, Liang LJ, et al. Predictors of 30-day serious events in older patients with syncope. Ann Emerg Med. 2009; 54:769-78.
76. Pérez-Rodon J, Martínez-Alday J, Baron-Esquivias G, et al. Prognostic value of the electrocardiogram in patients with syncope: data from the group for syncope study in the emergency room (GESINUR). Heart Rhythm. 2014; 11:2035-44.
77. Mendu ML, McAvay G, Lampert R, et al. Yield of diagnostic tests in evaluating syncopal episodes in older patients. Arch Intern Med. 2009; 169:1299-305.
78. Johnson PC, Ammar H, Zohdy W, et al. Yield of diagnostic tests and its impact on cost in adult patients with syncope presenting to a community hospital. South Med J. 2014; 107:707-14.
79. Quinn J, McDermott D. Electrocardiogram findings in emergency department patients with syncope. Acad Emerg Med. 2011; 18:714-8.
80. Sarasin FP, Junod AF, Carballo D, et al. Role of echocardiography in the evaluation of syncope: a prospective study. Heart. 2002; 88:363-7.
81. Thiruganasambandamoorthy V, Hess EP, Turko E, et al. Defining abnormal electrocardiography in adult emergency department syncope patients: the Ottawa Electrocardiographic Criteria. CJEM. 2012; 14:248-58.
82. Costantino G, Casazza G, Reed M, et al. Syncope risk stratification tools vs clinical judgment: an individual patient data meta-analysis. Am J Med. 2014; 127:1126-25.e13-e25.
83. DAscenzo F, Biondi-Zoccai G, Reed MJ, et al. Incidence, etiology and predictors of adverse outcomes in 43,315 patients presenting to the emergency department with syncope: an international meta-analysis. Int J Cardiol. 2013; 167:57-62.
84. Da Costa A, Gulian JL, Romeyer-Bouchard C, et al. Clinical predictors of cardiac events in patients with isolated syncope and negative electrophysiologic study. Int J Cardiol. 2006; 109:28-33.
85. Derose SF, Gabayan GZ, Chiu VY, et al. Patterns and preexisting risk factors of 30-day mortality after a primary discharge diagnosis of syncope or near syncope. Acad Emerg Med. 2012; 19:488-96.
86. Dipaola F, Costantino G, Perego F, et al. San Francisco Syncope Rule, Osservatorio Epidemiologico sulla Sincope nel Lazio risk score, and clinical judgment in the assessment of short-term outcome of syncope. Am J Emerg Med. 2010; 28:432-9.
87. Expósito V, Guzmán JC, Orava M, et al. Usefulness of the Calgary Syncope Symptom Score for the diagnosis of vasovagal syncope in the elderly. Europace. 2013; 15:1210-4.
88. Gabayan GZ, Derose SF, Asch SM, et al. Predictors of short-term (seven-day) cardiac outcomes after emergency department visit for syncope. Am J Cardiol. 2010; 105:82-6.
89. Kayayurt K, Akoglu H, Limon O, et al. Comparison of existing syncope rules and newly proposed Anatolian syncope rule to predict short-term serious outcomes after syncope in the Turkish population. Int J Emerg Med. 2012; 5:17.
90. Martin TP, Hanusa BH, Kapoor WN. Risk stratification of patients with syncope. Ann Emerg Med. 1997; 29:459- 66.
91. Moazez F, Peter T, Simonson J, et al. Syncope of unknown origin: clinical, noninvasive, and electrophysiologic determinants of arrhythmia induction and symptom recurrence during long-term follow-up. Am Heart J. 1991; 121:81-8.
92. Numeroso F, Mossini G, Spaggiari E, et al. Syncope in the emergency department of a large northern Italian hospital: incidence, efficacy of a short-stay observation ward and validation of the OESIL risk score. Emerg Med J. 2010; 27:653-8.
93. Oh JH, Hanusa BH, Kapoor WN. Do symptoms predict cardiac arrhythmias and mortality in patients with syncope? Arch Intern Med. 1999; 159:375-80.
94. Quinn J, McDermott D, Stiell I, et al. Prospective validation of the San Francisco Syncope Rule to predict patients with serious outcomes. Ann Emerg Med. 2006; 47:448-54.
95. Ruwald MH, Ruwald AC, Jons C, et al. Evaluation of the CHADS2 risk score on short- and long-term all-cause and cardiovascular mortality after syncope. Clin Cardiol. 2013; 36:262-8.
96. Saccilotto RT, Nickel CH, Bucher HC, et al. San Francisco Syncope Rule to predict short-term serious outcomes: a systematic review. CMAJ. 2011; 183:e1116-e26.
97. Serrano LA, Hess EP, Bellolio MF, et al. Accuracy and quality of clinical decision rules for syncope in the emergency department: a systematic review and meta-analysis. Ann Emerg Med. 2010; 56:362-73.
98. Sule S, Palaniswamy C, Aronow WS, et al. Etiology of syncope in patients hospitalized with syncope and predictors of mortality and rehospitalization for syncope at 27-month follow-up. Clin Cardiol. 2011; 34:35-8.
99. Recchia D, Barzilai B. Echocardiography in the evaluation of patients with syncope. J Gen Intern Med. 1995; 10:649-55.
100. Grossman SA, Babineau M, Burke L, et al. Applying the Boston syncope criteria to near syncope. J Emerg Med. 2012; 43:958-63.
101. Ungar A, A. DR, Giada F, et al. Early and late outcome of treated patients referred for syncope to emergency department: the EGSYS 2 follow-up study. Eur Heart J. 2010; 31:2021-6.
102. Grossman SA, Chiu D, Lipsitz L, et al. Can elderly patients without risk factors be discharged home when presenting to the emergency department with syncope? Arch Gerontol Geriatr. 2014; 58:110-4.
103. Numeroso F, Mossini G, Lippi G, et al. Evaluation of the current prognostic role of heart diseases in the history of patients with syncope. Europace. 2014; 16:1379-83.
104. Khera S, Palaniswamy C, Aronow WS, et al. Predictors of mortality, rehospitalization for syncope, and cardiac syncope in 352 consecutive elderly patients with syncope. J Am Med Dir Assoc. 2013; 14:326-30.
105. Daccarett M, Jetter TL, Wasmund SL, et al. Syncope in the emergency department: comparison of standardized admission criteria with clinical practice. Europace. 2011; 13:1632-8.
106. Sun BC, Thiruganasambandamoorthy V, Cruz JD. Standardized reporting guidelines for emergency department syncope risk-stratification research. Acad Emerg Med. 2012; 19:694-702.
107. Shen WK, Decker WW, Smars PA, et al. Syncope Evaluation in the Emergency Department Study (SEEDS): a multidisciplinary approach to syncope management. Circulation. 2004; 110:3636-45.
108. Sun BC, McCreath H, Liang LJ, et al. Randomized clinical trial of an emergency department observation syncope protocol versus routine inpatient admission. Ann Emerg Med. 2014; 64:167-75.
109. Ungar A, Tesi F, Chisciotti VM, et al. Assessment of a structured management pathway for patients referred to the emergency department for syncope: results in a tertiary hospital. Europace. 2015; 18:457-62.
110. Shin TG, Kim JS, Song HG, et al. Standardized approaches to syncope evaluation for reducing hospital admissions and costs in overcrowded emergency departments. Yonsei Med J. 2013; 54:1110-8.
111. Parry SW, Frearson R, Steen N, et al. Evidence-based algorithms and the management of falls and syncope presenting to acute medical services. Clin Med (Lond). 2008; 8:157-62.
112. Raucci U, Scateni S, Tozzi AE, et al. The availability and the adherence to pediatric guidelines for the management of syncope in the emergency department. J Pediatr. 2014; 165:967-72.e1.
113. Sanders NA, Jetter TL, Brignole M, et al. Standardized care pathway versus conventional approach in the management of patients presenting with faint at the University of Utah. Pacing Clin Electrophysiol. 2013; 36:152- 62.
114. Kenny RA, O’Shea D, Walker HF. Impact of a dedicated syncope and falls facility for older adults on emergency beds. Age Ageing. 2002; 31:272-5.
115. Croci F, Brignole M, Alboni P, et al. The application of a standardized strategy of evaluation in patients with syncope referred to three syncope units. Europace. 2002; 4:351-5.
116. Brignole M, Disertori M, Menozzi C, et al. Management of syncope referred urgently to general hospitals with and without syncope units. Europace. 2003; 5:293-8.
117. Brignole M, Ungar A, Bartoletti A, et al. Standardized-care pathway vs. usual management of syncope patients presenting as emergencies at general hospitals. Europace. 2006; 8:644-50.
118. Brignole M, Ungar A, Casagranda I, et al. Prospective multicentre systematic guideline-based management of patients referred to the syncope units of general hospitals. Europace. 2010; 12:109-18.
119. Ammirati F, Colaceci R, Cesario A, et al. Management of syncope: clinical and economic impact of a syncope unit. Europace. 2008; 10:471-6.
120. Costantino G, Sun BC, Barbic F, et al. Syncope clinical management in the emergency department: a consensus from the first international workshop on syncope risk stratification in the emergency department. Eur Heart J. 2016; 37:1493-8.
121. Morag RM, Murdock LF, Khan ZA, et al. Do patients with a negative emergency department evaluation for syncope require hospital admission? J Emerg Med. 2004; 27:339-43.
122. Shiyovich A, Munchak I, Zelingher J, et al. Admission for syncope: evaluation, cost and prognosis according to etiology. Isr Med Assoc J. 2008; 10:104-8.
123. Schillinger M, Domanovits H, Müllner M, et al. Admission for syncope: evaluation, cost and prognosis. Wien Klin Wochenschr. 2000; 112:835-41.
124. Chiu DT, Shapiro NI, Sun BC, et al. Are echocardiography, telemetry, ambulatory electrocardiography monitoring, and cardiac enzymes in emergency department patients presenting with syncope useful tests? A preliminary investigation. J Emerg Med. 2014; 47:113-8.
125. Thiruganasambandamoorthy V, Ramaekers R, Rahman MO, et al. Prognostic value of cardiac biomarkers in the risk stratification of syncope: a systematic review. Intern Emerg Med. 2015; 10:1003-14.
126. Pfister R, Diedrichs H, Larbig R, et al. NT-pro-BNP for differential diagnosis in patients with syncope. Int J Cardiol. 2009; 133:51-4.
127. Reed MJ, Mills NL, Weir CJ. Sensitive troponin assay predicts outcome in syncope. Emerg Med J. 2012; 29:1001- 3.
128. Prandoni P, Lensing AWA, Prins MH, et al. Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncope. N Engl J Med. 2016; 375:1524-31.
129. Tanimoto K, Yukiiri K, Mizushige K, et al. Usefulness of brain natriuretic peptide as a marker for separating cardiac and noncardiac causes of syncope. Am J Cardiol. 2004; 93:228-30.
130. Costantino G, Solbiati M, Pisano G, et al. NT-pro-BNP for differential diagnosis in patients with syncope. Int J Cardiol. 2009; 137:298-9; author reply 9.
131. Fedorowski A, Burri P, Juul-Moller S, et al. A dedicated investigation unit improves management of syncopal attacks (Syncope Study of Unselected Population in Malmo–SYSTEMA I). Europace. 2010; 12:1322-8.
132. Kapoor WN. Evaluation and outcome of patients with syncope. Medicine (Baltimore ). 1990; 69:160-75.
133. Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, et al. ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR 2011 appropriate use criteria for echocardiography. A report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:1126- 66.
134. Probst MA, Kanzaria HK, Gbedemah M, et al. National trends in resource utilization associated with ED visits for syncope. Am J Emerg Med. 2015; 33:998-1001.
135. Sparrow PJ, Merchant N, Provost YL, et al. CT and MR imaging findings in patients with acquired heart disease at risk for sudden cardiac death. Radiographics. 2009; 29:805-23.
136. Sparrow P, Merchant N, Provost Y, et al. Cardiac MRI and CT features of inheritable and congenital conditions associated with sudden cardiac death. Eur Radiol. 2009; 19:259-70.
137. Hulten EA, Carbonaro S, Petrillo SP, et al. Prognostic value of cardiac computed tomography angiography: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:1237-47.
138. El Aidi H, Adams A, Moons KGM, et al. Cardiac magnetic resonance imaging findings and the risk of cardiovascular events in patients with recent myocardial infarction or suspected or known coronary artery disease: a systematic review of prognostic studies. J Am Coll Cardiol. 2014; 63:1031-45.
139. Tandri H, Calkins H. MR and CT imaging of arrhythmogenic cardiomyopathy. Card Electrophysiol Clin. 2011; 3:269-80.
140. Steckman DA, Schneider PM, Schuller JL, et al. Utility of cardiac magnetic resonance imaging to differentiate cardiac sarcoidosis from arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2012; 110:575-9.
141. Janardhanan R. Echocardiography in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy: can the technology survive in the era of cardiac magnetic resonance imaging? Cardiol J. 2015; 22:355-6.
142. Krumholz HM, Douglas PS, Goldman L, et al. Clinical utility of transthoracic two-dimensional and Doppler echocardiography. J Am Coll Cardiol. 1994; 24:125-31.
143. Woelfel AK, Simpson RJ, Jr., Gettes LS, et al. Exercise-induced distal atrioventricular block. J Am Coll Cardiol. 1983; 2:578-81.
144. Rozanski JJ, Castellanos A, Sheps D, et al. Paroxysmal second-degree atrioventricular block induced by exercise. Heart Lung. 1980; 9:887-90.
145. Oliveros RA, Seaworth J, Weiland FL, et al. Intermittent left anterior hemiblock during treadmill exercise test. Correlation with coronary arteriogram. Chest. 1977; 72:492-4.
146. Bobba P, Salerno JA, Casari A. Transient left posterior hemiblock. Report of four cases induced by exercise test. Circulation. 1972; 46:931-8.
147. Bharati S, Dhingra RC, Lev M, et al. Conduction system in a patient with Prinzmetal’s angina and transient atrioventricular block. Am J Cardiol. 1977; 39:120-5.
148. Subbiah R, Chia PL, Gula LJ, et al. Cardiac monitoring in patients with syncope: making that elusive diagnosis. Curr Cardiol Rev. 2013; 9:299-307.
149. Gibson TC, Heitzman MR. Diagnostic efficacy of 24-hour electrocardiographic monitoring for syncope. Am J Cardiol. 1984; 53:1013-7.
150. Linzer M, Pritchett EL, Pontinen M, et al. Incremental diagnostic yield of loop electrocardiographic recorders in unexplained syncope. Am J Cardiol. 1990; 66:214-9.
151. Linzer M, Yang EH, Estes NA, 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 2: unexplained syncope. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 1997; 127:76-86.
152. Reiffel JA, Schwarzberg R, Murry M. Comparison of autotriggered memory loop recorders versus standard loop recorders versus 24-hour Holter monitors for arrhythmia detection. Am J Cardiol. 2005; 95:1055-9.
153. Sivakumaran S, Krahn AD, Klein GJ, et al. A prospective randomized comparison of loop recorders versus Holter monitors in patients with syncope or presyncope. Am J Med. 2003; 115:1-5.
154. Brown AP, Dawkins KD, Davies JG. Detection of arrhythmias: use of a patient-activated ambulatory electrocardiogram device with a solid-state memory loop. Br Heart J. 1987; 58:251-3.
155. Cumbee SR, Pryor RE, Linzer M. Cardiac loop ECG recording: a new noninvasive diagnostic test in recurrent syncope. South Med J. 1990; 83:39-43.
156. Locati ET, Moya A, Oliveira M, et al. External prolonged electrocardiogram monitoring in unexplained syncope and palpitations: results of the SYNARR-Flash study. Europace. 2016; 18:1265-72.
157. Barrett PM, Komatireddy R, Haaser S, et al. Comparison of 24-hour Holter monitoring with 14-day novel adhesive patch electrocardiographic monitoring. Am J Med. 2014; 127:95-7.
158. Rosenberg MA, Samuel M, Thosani A, et al. Use of a noninvasive continuous monitoring device in the management of atrial fibrillation: a pilot study. Pacing Clin Electrophysiol. 2013; 36:328-33.
159. Turakhia MP, Hoang DD, Zimetbaum P, et al. Diagnostic utility of a novel leadless arrhythmia monitoring device. Am J Cardiol. 2013; 112:520-4.
160. Joshi AK, Kowey PR, Prystowsky EN, et al. First experience with a Mobile Cardiac Outpatient Telemetry (MCOT) system for the diagnosis and management of cardiac arrhythmia. Am J Cardiol. 2005; 95:878-81.
161. Rothman SA, Laughlin JC, Seltzer J, et al. The diagnosis of cardiac arrhythmias: a prospective multi-center randomized study comparing mobile cardiac outpatient telemetry versus standard loop event monitoring. J Cardiovasc Electrophysiol. 2007; 18:241-7.
162. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Randomized assessment of syncope trial: conventional diagnostic testing versus a prolonged monitoring strategy. Circulation. 2001; 104:46-51.
163. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Cost implications of testing strategy in patients with syncope: randomized assessment of syncope trial. J Am Coll Cardiol. 2003; 42:495-501.
164. Farwell DJ, Freemantle N, Sulke N. The clinical impact of implantable loop recorders in patients with syncope. Eur Heart J. 2006; 27:351-6.
165. Da Costa A, Defaye P, Romeyer-Bouchard C, et al. Clinical impact of the implantable loop recorder in patients with isolated syncope, bundle branch block and negative workup: a randomized multicentre prospective study. Arch Cardiovasc Dis. 2013; 106:146-54.
166. Krahn AD, Klein GJ, Norris C, et al. The etiology of syncope in patients with negative tilt table and electrophysiological testing. Circulation. 1995; 92:1819-24.
167. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Use of an extended monitoring strategy in patients with problematic syncope. Reveal Investigators. Circulation. 1999; 99:406-10.
168. Moya A, Brignole M, Menozzi C, et al. Mechanism of syncope in patients with isolated syncope and in patients with tilt-positive syncope. Circulation. 2001; 104:1261-7.
169. Brignole M, Menozzi C, Moya A, et al. Mechanism of syncope in patients with bundle branch block and negative electrophysiological test. Circulation. 2001; 104:2045-50.
170. Boersma L, Mont L, Sionis A, et al. Value of the implantable loop recorder for the management of patients with unexplained syncope. Europace. 2004; 6:70-6.
171. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Detection of asymptomatic arrhythmias in unexplained syncope. Am Heart J. 2004; 148:326-32.
172. Pierre B, Fauchier L, Breard G, et al. Implantable loop recorder for recurrent syncope: influence of cardiac conduction abnormalities showing up on resting electrocardiogram and of underlying cardiac disease on follow-up developments. Europace. 2008; 10:477-81.
173. Edvardsson N, Frykman V, van Mechelen R, et al. Use of an implantable loop recorder to increase the diagnostic yield in unexplained syncope: results from the PICTURE registry. Europace. 2011; 13:262-9.
174. Linker NJ, Voulgaraki D, Garutti C, et al. Early versus delayed implantation of a loop recorder in patients with unexplained syncope—effects on care pathway and diagnostic yield. Int J Cardiol. 2013; 170:146-51.
175. Palmisano P, Accogli M, Zaccaria M, et al. Predictive factors for pacemaker implantation in patients receiving an implantable loop recorder for syncope remained unexplained after an extensive cardiac and neurological workup. Int J Cardiol. 2013; 168:3450-7.
176. Podoleanu C, DaCosta A, Defaye P, et al. Early use of an implantable loop recorder in syncope evaluation: a randomized study in the context of the French healthcare system (FRESH study). Arch Cardiovasc Dis. 2014; 107:546-52.
177. Sulke N, Sugihara C, Hong P, et al. The benefit of a remotely monitored implantable loop recorder as a first line investigation in unexplained syncope: the EaSyAS II trial. Europace. 2016; 18:912-8.
178. Solbiati M, Costantino G, Casazza G, et al. Implantable loop recorder versus conventional diagnostic workup for unexplained recurrent syncope. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 4:CD011637.
179. Brignole M, Menozzi C, Maggi R, et al. The usage and diagnostic yield of the implantable loop-recorder in detection of the mechanism of syncope and in guiding effective antiarrhythmic therapy in older people. Europace. 2005; 7:273-9.
180. Krahn AD, Klein GJ, Fitzpatrick A, et al. Predicting the outcome of patients with unexplained syncope undergoing prolonged monitoring. Pacing Clin Electrophysiol. 2002; 25:37-41.
181. Lombardi F, Calosso E, Mascioli G, et al. Utility of implantable loop recorder (Reveal Plus) in the diagnosis of unexplained syncope. Europace. 2005; 7:19-24.
182. Benezet-Mazuecos J, Ibanez B, Rubio JM, et al. Utility of in-hospital cardiac remote telemetry in patients with unexplained syncope. Europace. 2007; 9:1196-201.
183. Lipskis DJ, Dannehl KN, Silverman ME. Value of radiotelemetry in a community hospital. Am J Cardiol. 1984; 53:1284-7.
184. Kapoor WN. Syncope. N Engl J Med. 2000; 343:1856-62.
185. Estrada CA, Rosman HS, Prasad NK, et al. Role of telemetry monitoring in the non-intensive care unit. Am J Cardiol. 1995; 76:960-5.
186. Sivaram CA, Summers JH, Ahmed N. Telemetry outside critical care units: patterns of utilization and influence on management decisions. Clin Cardiol. 1998; 21:503-5.
187. Ivonye C, Ohuabunwo C, Henriques-Forsythe M, et al. Evaluation of telemetry utilization, policy, and outcomes in an inner-city academic medical center. J Natl Med Assoc. 2010; 102:598-604.
188. Ungar A, Mussi C, Del Rosso A, et al. Diagnosis and characteristics of syncope in older patients referred to geriatric departments. J Am Geriatr Soc. 2006; 54:1531-6.
189. Fujimura O, Yee R, Klein GJ, et al. The diagnostic sensitivity of electrophysiologic testing in patients with syncope caused by transient bradycardia. N Engl J Med. 1989; 321:1703-7.
190. Scheinman MM, Peters RW, Suavé MJ, et al. Value of the H-Q interval in patients with bundle branch block and the role of prophylactic permanent pacing. Am J Cardiol. 1982; 50:1316-22.
191. Blanc JJ. Clinical laboratory testing: what is the role of tilt-table testing, active standing test, carotid massage, electrophysiological testing and ATP test in the syncope evaluation? Prog Cardiovasc Dis. 2013; 55:418-24.
192. Link MS, Kim KM, Homoud MK, et al. Long-term outcome of patients with syncope associated with coronary artery disease and a nondiagnostic electrophysiologic evaluation. Am J Cardiol. 1999; 83:1334-7.
193. Militianu A, Salacata A, Seibert K, et al. Implantable cardioverter defibrillator utilization among device recipients presenting exclusively with syncope or near-syncope. J Cardiovasc Electrophysiol. 1997; 8:1087-97.
194. Pezawas T, Stix G, Kastner J, et al. Unexplained syncope in patients with structural heart disease and no documented ventricular arrhythmias: value of electrophysiologically guided implantable cardioverter defibrillator therapy. Europace. 2003; 5:305-12.
195. Steinberg JS, Beckman K, Greene HL, et al. Follow-up of patients with unexplained syncope and inducible ventricular tachyarrhythmias: analysis of the AVID registry and an AVID substudy. Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators. J Cardiovasc Electrophysiol. 2001; 12:996-1001.
196. Andrews NP, Fogel RI, Pelargonio G, et al. Implantable defibrillator event rates in patients with unexplained syncope and inducible sustained ventricular tachyarrhythmias: a comparison with patients known to have sustained ventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol. 1999; 34:2023-30.
197. Bass EB, Elson JJ, Fogoros RN, et al. Long-term prognosis of patients undergoing electrophysiologic studies for syncope of unknown origin. Am J Cardiol. 1988; 62:1186-91.
198. Olshansky B, Mazuz M, Martins JB. Significance of inducible tachycardia in patients with syncope of unknown origin: a long-term follow-up. J Am Coll Cardiol. 1985; 5:216-23.
199. Denniss AR, Ross DL, Richards DA, et al. Electrophysiologic studies in patients with unexplained syncope. Int J Cardiol. 1992; 35:211-7.
200. Lacroix D, Dubuc M, Kus T, et al. Evaluation of arrhythmic causes of syncope: correlation between Holter monitoring, electrophysiologic testing, and body surface potential mapping. Am Heart J. 1991; 122:1346-54.
201. Sra JS, Anderson AJ, Sheikh SH, et al. Unexplained syncope evaluated by electrophysiologic studies and head-up tilt testing. Ann Intern Med. 1991; 114:1013-9.
202. Click RL, Gersh BJ, Sugrue DD, et al. Role of invasive electrophysiologic testing in patients with symptomatic bundle branch block. Am J Cardiol. 1987; 59:817-23.
203. Reiffel JA, Wang P, Bower R, et al. Electrophysiologic testing in patients with recurrent syncope: are results predicted by prior ambulatory monitoring? Am Heart J. 1985; 110:1146-53.
204. Morady F, Higgins J, Peters RW, et al. Electrophysiologic testing in bundle branch block and unexplained syncope. Am J Cardiol. 1984; 54:587-91.
205. Gulamhusein S, Naccarelli GV, Ko PT, et al. Value and limitations of clinical electrophysiologic study in assessment of patients with unexplained syncope. Am J Med. 1982; 73:700-5.
206. Sagristà-Sauleda J, Romero-Ferrer B, Moya A, et al. Variations in diagnostic yield of head-up tilt test and electrophysiology in groups of patients with syncope of unknown origin. Eur Heart J. 2001; 22:857-65.
207. Gatzoulis KA, Karystinos G, Gialernios T, et al. Correlation of noninvasive electrocardiography with invasive electrophysiology in syncope of unknown origin: implications from a large syncope database. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2009; 14:119-27.
208. Kenny RA, Ingram A, Bayliss J, et al. Head-up tilt: a useful test for investigating unexplained syncope. Lancet. 1986; 1:1352-5.
209. Fitzpatrick A, Theodorakis G, Vardas P, et al. The incidence of malignant vasovagal syndrome in patients with recurrent syncope. Eur Heart J. 1991; 12:389-94.
210. Almquist A, Goldenberg IF, Milstein S, et al. Provocation of bradycardia and hypotension by isoproterenol and upright posture in patients with unexplained syncope. N Engl J Med. 1989; 320:346-51.
211. Grubb BP, Kosinski D. Tilt table testing: concepts and limitations. Pacing Clin Electrophysiol. 1997; 20:781-7.
212. Morillo CA, Klein GJ, Zandri S, et al. Diagnostic accuracy of a low-dose isoproterenol head-up tilt protocol. Am Heart J. 1995; 129:901-6.
213. Natale A, Akhtar M, Jazayeri M, et al. Provocation of hypotension during head-up tilt testing in subjects with no history of syncope or presyncope. Circulation. 1995; 92:54-8.
214. Brignole M, Menozzi C, Del Rosso A, et al. New classification of haemodynamics of vasovagal syncope: beyond the VASIS classification. Analysis of the pre-syncopal phase of the tilt test without and with nitroglycerin challenge. Vasovagal Syncope International Study. Europace. 2000; 2:66-76.
215. Benditt DG, Ferguson DW, Grubb BP, et al. Tilt table testing for assessing syncope. American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 1996; 28:263-75.
216. Gisolf J, Westerhof BE, van DN, et al. Sublingual nitroglycerin used in routine tilt testing provokes a cardiac output-mediated vasovagal response. J Am Coll Cardiol. 2004; 44:588-93.
217. Raviele A, Menozzi C, Brignole M, et al. Value of head-up tilt testing potentiated with sublingual nitroglycerin to assess the origin of unexplained syncope. Am J Cardiol. 1995; 76:267-72.
218. Gibbons CH, Freeman R. Delayed orthostatic hypotension: a frequent cause of orthostatic intolerance. Neurology. 2006; 67:28-32.
219. Gibbons CH, Freeman R. Clinical implications of delayed orthostatic hypotension: a 10-year follow-up study. Neurology. 2015; 85:1362-7.
220. The definition of orthostatic hypotension, pure autonomic failure, and multiple system atrophy. J Auton Nerv Syst. 1996; 58:123-4.
221. Streeten DH, Anderson GH, Jr. Delayed orthostatic intolerance. Arch Intern Med. 1992; 152:1066-72.
222. Passman R, Horvath G, Thomas J, et al. Clinical spectrum and prevalence of neurologic events provoked by tilt table testing. Arch Intern Med. 2003; 163:1945-8.
223. Grubb BP, Gerard G, Roush K, et al. Differentiation of convulsive syncope and epilepsy with head-up tilt testing. Ann Intern Med. 1991; 115:871-6.
224. Song PS, Kim JS, Park J, et al. Seizure-like activities during head-up tilt test-induced syncope. Yonsei Med J. 2010; 51:77-81.
225. Zaidi A, Clough P, Cooper P, et al. Misdiagnosis of epilepsy: many seizure-like attacks have a cardiovascular cause. J Am Coll Cardiol. 2000; 36:181-4.
226. Sheldon R. How to differentiate syncope from seizure. Cardiol Clin. 2015; 33:377-85.
227. Zaidi A, Crampton S, Clough P, et al. Head-up tilting is a useful provocative test for psychogenic non-epileptic seizures. Seizure. 1999; 8:353-5.
228. Luzza F, Pugliatti P, di Rosa S, et al. Tilt-induced pseudosyncope. Int J Clin Pract. 2003; 57:373-5.
229. Tannemaat MR, van Niekerk J, Reijntjes RH, et al. The semiology of tilt-induced psychogenic pseudosyncope. Neurology. 2013; 81:752-8.
230. Moya A, Permanyer-Miralda G, Sagrista-Sauleda J, et al. Limitations of head-up tilt test for evaluating the efficacy of therapeutic interventions in patients with vasovagal syncope: results of a controlled study of etilefrine versus placebo. J Am Coll Cardiol. 1995; 25:65-9.
231. Morillo CA, Leitch JW, Yee R, et al. A placebo-controlled trial of intravenous and oral disopyramide for prevention of neurally mediated syncope induced by head-up tilt. J Am Coll Cardiol. 1993; 22:1843-8.
232. Milstein S, Buetikofer J, Dunnigan A, et al. Usefulness of disopyramide for prevention of upright tilt-induced hypotension-bradycardia. Am J Cardiol. 1990; 65:1339-44.
233. Raviele A, Gasparini G, Di PF, et al. Usefulness of head-up tilt test in evaluating patients with syncope of unknown origin and negative electrophysiologic study. Am J Cardiol. 1990; 65:1322-7.
234. Grubb BP, Wolfe DA, Samoil D, et al. Usefulness of fluoxetine hydrochloride for prevention of resistant upright tilt induced syncope. Pacing Clin Electrophysiol. 1993; 16:458-64.
235. Sra JS, Murthy VS, Jazayeri MR, et al. Use of intravenous esmolol to predict efficacy of oral beta-adrenergic blocker therapy in patients with neurocardiogenic syncope. J Am Coll Cardiol. 1992; 19:402-8.
236. Low PA, Benrud-Larson LM, Sletten DM, et al. Autonomic symptoms and diabetic neuropathy: a population-based study. Diabetes Care. 2004; 27:2942-7.
237. Kim DH, Zeldenrust SR, Low PA, et al. Quantitative sensation and autonomic test abnormalities in transthyretin amyloidosis polyneuropathy. Muscle Nerve. 2009; 40:363-70.
238. Thaisetthawatkul P, Boeve BF, Benarroch EE, et al. Autonomic dysfunction in dementia with Lewy bodies. Neurology. 2004; 62:1804-9.
239. Iodice V, Lipp A, Ahlskog JE, et al. Autopsy confirmed multiple system atrophy cases: Mayo experience and role of autonomic function tests. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2012; 83:453-9.
240. Freeman R. Autonomic peripheral neuropathy. Lancet. 2005; 365:1259-70.
241. Fanciulli A, Wenning GK. Multiple-system atrophy. N Engl J Med. 2015; 372:1375-6.
242. Cersosimo MG, Benarroch EE. Autonomic involvement in Parkinson’s disease: pathology, pathophysiology, clinical features and possible peripheral biomarkers. J Neurol Sci. 2012; 313:57-63.
243. Garland EM, Hooper WB, Robertson D. Pure autonomic failure. Handb Clin Neurol. 2013; 117:243-57.
244. Cersosimo MG, Benarroch EE. Central control of autonomic function and involvement in neurodegenerative disorders. Handb Clin Neurol. 2013; 117:45-57.
245. Fanciulli A, Strano S, Colosimo C, et al. The potential prognostic role of cardiovascular autonomic failure in alpha-synucleinopathies. Eur J Neurol. 2013; 20:231-5.
246. Figueroa JJ, Singer W, Parsaik A, et al. Multiple system atrophy: prognostic indicators of survival. Mov Disord. 2014; 29:1151-7.
247. Benarroch EE. The clinical approach to autonomic failure in neurological disorders. Nat Rev Neurol. 2014; 10:396-407.
248. Low PA, Tomalia VA, Park KJ. Autonomic function tests: some clinical applications. J Clin Neurol. 2013; 9:1-8.
249. Jansen RW, Lipsitz LA. Postprandial hypotension: epidemiology, pathophysiology, and clinical management. Ann Intern Med. 1995; 122:286-95.
250. Gibbons CH, Bonyhay I, Benson A, et al. Structural and functional small fiber abnormalities in the neuropathic postural tachycardia syndrome. PLoS ONE. 2013; 8:e84716.
251. Al-Nsoor NM, Mhearat AS. Brain computed tomography in patients with syncope. Neurosciences (Riyadh). 2010; 15:105-9.
252. Giglio P, Bednarczyk EM, Weiss K, et al. Syncope and head CT scans in the emergency department. Emerg Radiol. 2005; 12:44-6.
253. Goyal N, Donnino MW, Vachhani R, et al. The utility of head computed tomography in the emergency department evaluation of syncope. Intern Emerg Med. 2006; 1:148-50.
254. Abubakr A, Wambacq I. The diagnostic value of EEGs in patients with syncope. Epilepsy Behav. 2005; 6:433-4.
255. Poliquin-Lasnier L, Moore FGA. EEG in suspected syncope: do EEGs ordered by neurologists give a higher yield? Can J Neurol Sci. 2009; 36:769-73.
256. Kang GH, Oh JH, Kim JS, et al. Diagnostic patterns in the evaluation of patients presenting with syncope at the emergency or outpatient department. Yonsei Med J. 2012; 53:517-23.
257. Pires LA, Ganji JR, Jarandila R, et al. Diagnostic patterns and temporal trends in the evaluation of adult patients hospitalized with syncope. Arch Intern Med. 2001; 161:1889-95.
258. Mecarelli O, Pulitano P, Vicenzini E, et al. Observations on EEG patterns in neurally-mediated syncope: an inspective and quantitative study. Neurophysiol Clin. 2004; 34:203-7.
259. Mitsunaga MM, Yoon HC. Journal Club: Head CT scans in the emergency department for syncope and dizziness. AJR Am J Roentgenol. 2015; 204:24-8.
260. Sclafani JJ, My J, Zacher LL, et al. Intensive education on evidence-based evaluation of syncope increases sudden death risk stratification but fails to reduce use of neuroimaging. Arch Intern Med. 2010; 170:1150-4.
261. Ammirati F, Colivicchi F, Di Battista G, et al. Electroencephalographic correlates of vasovagal syncope induced by head-up tilt testing. Stroke. 1998; 29:2347-51.
262. Sheldon RS, Koshman ML, Murphy WF. Electroencephalographic findings during presyncope and syncope induced by tilt table testing. Can J Cardiol. 1998; 14:811-6.
263. van Dijk JG, Thijs RD, van Zwet E, et al. The semiology of tilt-induced reflex syncope in relation to electroencephalographic changes. Brain. 2014; 137:576-85.
264. Tracy CM, Epstein AE, Darbar D, et al. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update of the 2008 guidelines for device-based therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. [corrected]. Circulation. 2012; 126:1784-800.
265. Santini M, Castro A, Giada F, et al. Prevention of syncope through permanent cardiac pacing in patients with bifascicular block and syncope of unexplained origin: the PRESS study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013; 6:101-7.
266. Flammang D, Church TR, De Roy L, et al. Treatment of unexplained syncope: a multicenter, randomized trial of cardiac pacing guided by adenosine 5′-triphosphate testing. Circulation. 2012; 125:31-6.
267. Kalusche D, Ott P, Arentz T, et al. AV nodal re-entry tachycardia in elderly patients: clinical presentation and results of radiofrequency catheter ablation therapy. Coron Artery Dis. 1998; 9:359-63.
268. Haghjoo M, Arya A, Heidari A, et al. Electrophysiologic characteristics and results of radiofrequency catheter ablation in elderly patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia. J Electrocardiol. 2007; 40:208-13.
269. Auricchio A, Klein H, Trappe HJ, et al. Lack of prognostic value of syncope in patients with Wolff-Parkinson- White syndrome. J Am Coll Cardiol. 1991; 17:152-8.
270. Brignole M, Gianfranchi L, Menozzi C, et al. Role of autonomic reflexes in syncope associated with paroxysmal atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol. 1993; 22:1123-9.
271. Russo AM, Stainback RF, Bailey SR, et al. ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR 2013 appropriate use criteria for implantable cardioverter-defibrillators and cardiac resynchronization therapy: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Heart Rhythm Society, American Heart Association, American Society of Echocardiography, Heart Failure Society of America, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. J Am Coll Cardiol. 2013; 61:1318-68.
272. Huikuri HV, Zaman L, Castellanos A, et al. Changes in spontaneous sinus node rate as an estimate of cardiac autonomic tone during stable and unstable ventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol. 1989; 13:646-52.
273. Morady F, Shen EN, Bhandari A, et al. Clinical symptoms in patients with sustained ventricular tachycardia. West J Med. 1985; 142:341-4.
274. Bhonsale A, James CA, Tichnell C, et al. Incidence and predictors of implantable cardioverter-defibrillator therapy in patients with arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy undergoing implantable cardioverter-defibrillator implantation for primary prevention. J Am Coll Cardiol. 2011; 58:1485-96.
275. Bhonsale A, James CA, Tichnell C, et al. Risk stratification in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy-associated desmosomal mutation carriers. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013; 6:569- 78.
276. Corrado D, Leoni L, Link MS, et al. Implantable cardioverter-defibrillator therapy for prevention of sudden death in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Circulation. 2003; 108:3084-91.
277. Corrado D, Wichter T, Link MS, et al. Treatment of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: an international task force consensus statement. Circulation. 2015; 132:441-53.
278. Link MS, Laidlaw D, Polonsky B, et al. Ventricular arrhythmias in the North American multidisciplinary study of ARVC: predictors, characteristics, and treatment. J Am Coll Cardiol. 2014; 64:119-25.
279. Corrado D, Calkins H, Link MS, et al. Prophylactic implantable defibrillator in patients with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia and no prior ventricular fibrillation or sustained ventricular tachycardia. Circulation. 2010; 122:1144-52.
280. Koplan BA, Soejima K, Baughman K, et al. Refractory ventricular tachycardia secondary to cardiac sarcoid: electrophysiologic characteristics, mapping, and ablation. Heart Rhythm. 2006; 3:924-9.
281. Jefic D, Joel B, Good E, et al. Role of radiofrequency catheter ablation of ventricular tachycardia in cardiac sarcoidosis: report from a multicenter registry. Heart Rhythm. 2009; 6:189-95.
282. Berte B, Eyskens B, Meyfroidt G, et al. Bidirectional ventricular tachycardia in fulminant myocarditis. Europace. 2008; 10:767-8.
283. Winters SL, Cohen M, Greenberg S, et al. Sustained ventricular tachycardia associated with sarcoidosis: assessment of the underlying cardiac anatomy and the prospective utility of programmed ventricular stimulation, drug therapy and an implantable antitachycardia device. J Am Coll Cardiol. 1991; 18:937-43.
284. Furushima H, Chinushi M, Sugiura H, et al. Ventricular tachyarrhythmia associated with cardiac sarcoidosis: its mechanisms and outcome. Clin Cardiol. 2004; 27:217-22.
285. Hiramitsu S, Morimoto S, Uemura A, et al. National survey on status of steroid therapy for cardiac sarcoidosis in Japan. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2005; 22:210-3.
286. Birnie DH, Sauer WH, Bogun F, et al. HRS expert consensus statement on the diagnosis and management of arrhythmias associated with cardiac sarcoidosis. Heart Rhythm. 2014; 11:1305-23.
287. Kandolin R, Lehtonen J, Kupari M. Cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis as causes of atrioventricular block in young and middle-aged adults. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2011; 4:303-9.
288. Chapelon-Abric C, de Zuttere D, Duhaut P, et al. Cardiac sarcoidosis: a retrospective study of 41 cases. Medicine (Baltimore ). 2004; 83:315-34.
289. Yodogawa K, Seino Y, Ohara T, et al. Effect of corticosteroid therapy on ventricular arrhythmias in patients with cardiac sarcoidosis. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2011; 16:140-7.
290. Schuller JL, Zipse M, Crawford T, et al. Implantable cardioverter defibrillator therapy in patients with cardiac sarcoidosis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2012; 23:925-9.
291. Betensky BP, Tschabrunn CM, Zado ES, et al. Long-term follow-up of patients with cardiac sarcoidosis and implantable cardioverter-defibrillators. Heart Rhythm. 2012; 9:884-91.
292. Kron J, Sauer W, Schuller J, et al. Efficacy and safety of implantable cardiac defibrillators for treatment of ventricular arrhythmias in patients with cardiac sarcoidosis. Europace. 2013; 15:347-54.
293. Namboodiri N, Stiles MK, Young GD, et al. Electrophysiological features of atrial flutter in cardiac sarcoidosis: a report of two cases. Indian Pacing Electrophysiol J. 2012; 12:284-9.
294. Mehta D, Mori N, Goldbarg SH, et al. Primary prevention of sudden cardiac death in silent cardiac sarcoidosis: role of programmed ventricular stimulation. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2011; 4:43-8.
295. Antzelevitch C, Brugada P, Borggrefe M, et al. Brugada syndrome: report of the second consensus conference. Heart Rhythm. 2005; 2:429-40.
296. Gehi AK, Duong TD, Metz LD, et al. Risk stratification of individuals with the Brugada electrocardiogram: a meta-analysis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2006; 17:577-83.
297. Probst V, Veltmann C, Eckardt L, et al. Long-term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome: results from the FINGER Brugada Syndrome Registry. Circulation. 2010; 121:635-43.
298. Sacher F, Arsac F, Wilton SB, et al. Syncope in Brugada syndrome patients: prevalence, characteristics, and outcome. Heart Rhythm. 2012; 9:1272-9.
299. Hiraoka M, Takagi M, Yokoyama Y, et al. Prognosis and risk stratification of young adults with Brugada syndrome. J Electrocardiol. 2013; 46:279-83.
300. Sacher F, Probst V, Iesaka Y, et al. Outcome after implantation of a cardioverter-defibrillator in patients with Brugada syndrome: a multicenter study. Circulation. 2006; 114:2317-24.
301. Priori SG, Gasparini M, Napolitano C, et al. Risk stratification in Brugada syndrome: results of the PRELUDE (PRogrammed ELectrical stimUlation preDictive valuE) registry. J Am Coll Cardiol. 2012; 59:37-45.
302. Morita H, Kusano KF, Miura D, et al. Fragmented QRS as a marker of conduction abnormality and a predictor of prognosis of Brugada syndrome. Circulation. 2008; 118:1697-704.
303. Sarkozy A, Boussy T, Kourgiannides G, et al. Long-term follow-up of primary prophylactic implantable cardioverter-defibrillator therapy in Brugada syndrome. Eur Heart J. 2007; 28:334-44.
304. Rosso R, Glick A, Glikson M, et al. Outcome after implantation of cardioverter defibrillator [corrected] in patients with Brugada syndrome: a multicenter Israeli study (ISRABRU). Isr Med Assoc J. 2008; 10:435-9.
305. Gaita F, Giustetto C, Bianchi F, et al. Short QT syndrome: a familial cause of sudden death. Circulation. 2003; 108:965-70.
306. Giustetto C, Schimpf R, Mazzanti A, et al. Long-term follow-up of patients with short QT syndrome. J Am Coll Cardiol. 2011; 58:587-95.
307. Brugada R, Hong K, Dumaine R, et al. Sudden death associated with short-QT syndrome linked to mutations in HERG. Circulation. 2004; 109:30-5.
308. Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD. The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:802-12.
309. Anttonen O, Junttila MJ, Rissanen H, et al. Prevalence and prognostic significance of short QT interval in a middle-aged Finnish population. Circulation. 2007; 116:714-20.
297. Probst V, Veltmann C, Eckardt L, et al. Long-term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome: results from the FINGER Brugada Syndrome Registry. Circulation. 2010; 121:635-43.
298. Sacher F, Arsac F, Wilton SB, et al. Syncope in Brugada syndrome patients: prevalence, characteristics, and outcome. Heart Rhythm. 2012; 9:1272-9.
299. Hiraoka M, Takagi M, Yokoyama Y, et al. Prognosis and risk stratification of young adults with Brugada syndrome. J Electrocardiol. 2013; 46:279-83.
300. Sacher F, Probst V, Iesaka Y, et al. Outcome after implantation of a cardioverter-defibrillator in patients with Brugada syndrome: a multicenter study. Circulation. 2006; 114:2317-24.
301. Priori SG, Gasparini M, Napolitano C, et al. Risk stratification in Brugada syndrome: results of the PRELUDE (PRogrammed ELectrical stimUlation preDictive valuE) registry. J Am Coll Cardiol. 2012; 59:37-45.
302. Morita H, Kusano KF, Miura D, et al. Fragmented QRS as a marker of conduction abnormality and a predictor of prognosis of Brugada syndrome. Circulation. 2008; 118:1697-704.
303. Sarkozy A, Boussy T, Kourgiannides G, et al. Long-term follow-up of primary prophylactic implantable cardioverter-defibrillator therapy in Brugada syndrome. Eur Heart J. 2007; 28:334-44.
304. Rosso R, Glick A, Glikson M, et al. Outcome after implantation of cardioverter defibrillator [corrected] in patients with Brugada syndrome: a multicenter Israeli study (ISRABRU). Isr Med Assoc J. 2008; 10:435-9.
305. Gaita F, Giustetto C, Bianchi F, et al. Short QT syndrome: a familial cause of sudden death. Circulation. 2003; 108:965-70.
306. Giustetto C, Schimpf R, Mazzanti A, et al. Long-term follow-up of patients with short QT syndrome. J Am Coll Cardiol. 2011; 58:587-95.
307. Brugada R, Hong K, Dumaine R, et al. Sudden death associated with short-QT syndrome linked to mutations in HERG. Circulation. 2004; 109:30-5.
308. Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD. The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:802-12.
309. Anttonen O, Junttila MJ, Rissanen H, et al. Prevalence and prognostic significance of short QT interval in a middle-aged Finnish population. Circulation. 2007; 116:714-20.
310. Funada A, Hayashi K, Ino H, et al. Assessment of QT intervals and prevalence of short QT syndrome in Japan. Clin Cardiol. 2008; 31:270-4.
311. Kobza R, Roos M, Niggli B, et al. Prevalence of long and short QT in a young population of 41,767 predominantly male Swiss conscripts. Heart Rhythm. 2009; 6:652-7.
312. Gallagher MM, Magliano G, Yap YG, et al. Distribution and prognostic significance of QT intervals in the lowest half centile in 12,012 apparently healthy persons. Am J Cardiol. 2006; 98:933-5.
313. Hermosillo AG, Falcón JC, Márquez MF, et al. Positive head-up tilt table test in patients with the long QT syndrome. Europace. 1999; 1:213-7.
314. Toft E, Aarøe J, Jensen BT, et al. Long QT syndrome patients may faint due to neurocardiogenic syncope. Europace. 2003; 5:367-70.
315. Colman N, Bakker A, Linzer M, et al. Value of history-taking in syncope patients: in whom to suspect long QT syndrome? Europace. 2009; 11:937-43.
316. Priori SG, Napolitano C, Schwartz PJ, et al. Association of long QT syndrome loci and cardiac events among patients treated with beta-blockers. JAMA. 2004; 292:1341-4.
317. Vincent GM, Schwartz PJ, Denjoy I, et al. High efficacy of beta-blockers in long-QT syndrome type 1: contribution of noncompliance and QT-prolonging drugs to the occurrence of beta-blocker treatment “failures”. Circulation. 2009; 119:215-21.
318. Liu JF, Jons C, Moss AJ, et al. Risk factors for recurrent syncope and subsequent fatal or near-fatal events in children and adolescents with long QT syndrome. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:941-50.
319. Chockalingam P, Crotti L, Girardengo G, et al. Not all beta-blockers are equal in the management of long QT syndrome types 1 and 2: higher recurrence of events under metoprolol. J Am Coll Cardiol. 2012; 60:2092-9.
320. Abu-Zeitone A, Peterson DR, Polonsky B, et al. Efficacy of different beta-blockers in the treatment of long QT syndrome. J Am Coll Cardiol. 2014; 64:1352-8.
321. Schwartz PJ, Spazzolini C, Priori SG, et al. Who are the long-QT syndrome patients who receive an implantable cardioverter-defibrillator and what happens to them?: Data from the European Long-QT Syndrome Implantable Cardioverter-Defibrillator (LQTS ICD) Registry. Circulation. 2010; 122:1272-82.
322. Horner JM, Kinoshita M, Webster TL, et al. Implantable cardioverter defibrillator therapy for congenital long QT syndrome: a single-center experience. Heart Rhythm. 2010; 7:1616-22.
323. Jons C, Moss AJ, Goldenberg I, et al. Risk of fatal arrhythmic events in long QT syndrome patients after syncope. J Am Coll Cardiol. 2010; 55:783-8.
324. Zareba W, Moss AJ, Daubert JP, et al. Implantable cardioverter defibrillator in high-risk long QT syndrome patients. J Cardiovasc Electrophysiol. 2003; 14:337-41.
325. Ouriel K, Moss AJ. Long QT syndrome: an indication for cervicothoracic sympathectomy. Cardiovasc Surg. 1995; 3:475-8.
326. Schwartz PJ, Priori SG, Cerrone M, et al. Left cardiac sympathetic denervation in the management of high-risk patients affected by the long-QT syndrome. Circulation. 2004; 109:1826-33.
327. Collura CA, Johnson JN, Moir C, et al. Left cardiac sympathetic denervation for the treatment of long QT syndrome and catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia using video-assisted thoracic surgery. Heart Rhythm. 2009; 6:752-9.
328. Leenhardt A, Lucet V, Denjoy I, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children. A 7- year follow-up of 21 patients. Circulation. 1995; 91:1512-9.
329. Sumitomo N, Harada K, Nagashima M, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: electrocardiographic characteristics and optimal therapeutic strategies to prevent sudden death. Heart. 2003; 89:66- 70.
330. Priori SG, Napolitano C, Tiso N, et al. Mutations in the cardiac ryanodine receptor gene (hRyR2) underlie catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Circulation. 2001; 103:196-200.
331. Laitinen PJ, Brown KM, Piippo K, et al. Mutations of the cardiac ryanodine receptor (RyR2) gene in familial polymorphic ventricular tachycardia. Circulation. 2001; 103:485-90.
332. Lahat H, Pras E, Olender T, et al. A missense mutation in a highly conserved region of CASQ2 is associated with autosomal recessive catecholamine-induced polymorphic ventricular tachycardia in Bedouin families from Israel. Am J Hum Genet. 2001; 69:1378-84.
333. Lahat H, Eldar M, Levy-Nissenbaum E, et al. Autosomal recessive catecholamine- or exercise-induced polymorphic ventricular tachycardia: clinical features and assignment of the disease gene to chromosome 1p13-21. Circulation. 2001; 103:2822-7.
334. Hayashi M, Denjoy I, Extramiana F, et al. Incidence and risk factors of arrhythmic events in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Circulation. 2009; 119:2426-34.
335. Ackerman MJ, Zipes DP, Kovacs RJ, et al. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 10: the cardiac channelopathies: a scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol. 2015; 66:2424-8.
336. Priori SG, Napolitano C, Memmi M, et al. Clinical and molecular characterization of patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Circulation. 2002; 106:69-74.
337. Roston TM, Vinocur JM, Maginot KR, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children: analysis of therapeutic strategies and outcomes from an international multicenter registry. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015; 8:633-42.
338. van der Werf C, Zwinderman AH, Wilde AAM. Therapeutic approach for patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: state of the art and future developments. Europace. 2012; 14:175-83.
339. Sy RW, Gollob MH, Klein GJ, et al. Arrhythmia characterization and long-term outcomes in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Heart Rhythm. 2011; 8:864-71.
340. van der Werf C, Kannankeril PJ, Sacher F, et al. Flecainide therapy reduces exercise-induced ventricular arrhythmias in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:2244-54.
341. Padfield GJ, AlAhmari L, Lieve KV, et al. Flecainide monotherapy is an option for selected patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia intolerant of beta-blockade. Heart Rhythm. 2016; 13:609- 13.
342. Moray A, Kirk EP, Grant P, et al. Prophylactic left thoracic sympathectomy to prevent electrical storms in CPVT patients needing ICD placement. Heart Lung Circ. 2011; 20:731-3.
343. Celiker A, Erdoðan I, Karagöz T, et al. Clinical experiences of patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Cardiol Young. 2009; 19:45-52.
344. Marai I, Khoury A, Suleiman M, et al. Importance of ventricular tachycardia storms not terminated by implantable cardioverter defibrillators shocks in patients with CASQ2 associated catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Am J Cardiol. 2012; 110:72-6.
345. Roses-Noguer F, Jarman JWE, Clague JR, et al. Outcomes of defibrillator therapy in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Heart Rhythm. 2014; 11:58-66.
346. Swan H, Laitinen P, Kontula K, et al. Calcium channel antagonism reduces exercise-induced ventricular arrhythmias in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia patients with RyR2 mutations. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005; 16:162-6.
347. Rosso R, Kalman JM, Rogowski O, et al. Calcium channel blockers and beta-blockers versus beta-blockers alone for preventing exercise-induced arrhythmias in catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Heart Rhythm. 2007; 4:1149-54.
348. Wilde AAM, Bhuiyan ZA, Crotti L, et al. Left cardiac sympathetic denervation for catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. N Engl J Med. 2008; 358:2024-9.
349. De Ferrari GM, Dusi V, Spazzolini C, et al. Clinical management of catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: the role of left cardiac sympathetic denervation. Circulation. 2015; 131:2185-93.
350. Waddell-Smith KE, Ertresvaag KN, Li J, et al. Physical and psychological consequences of left cardiac sympathetic denervation for long-QT syndrome and catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2015.
351. Junttila MJ, Sager SJ, Freiser M, et al. Inferolateral early repolarization in athletes. J Interv Card Electrophysiol. 2011; 31:33-8.
352. Haïssaguerre M, Derval N, Sacher F, et al. Sudden cardiac arrest associated with early repolarization. N Engl J Med. 2008; 358:2016-23.
353. Rosso R, Kogan E, Belhassen B, et al. J-point elevation in survivors of primary ventricular fibrillation and matched control subjects: incidence and clinical significance. J Am Coll Cardiol. 2008; 52:1231-8.
354. Derval N, Simpson CS, Birnie DH, et al. Prevalence and characteristics of early repolarization in the CASPER registry: cardiac arrest survivors with preserved ejection fraction registry. J Am Coll Cardiol. 2011; 58:722-8.
355. Abe A, Ikeda T, Tsukada T, et al. Circadian variation of late potentials in idiopathic ventricular fibrillation associated with J waves: insights into alternative pathophysiology and risk stratification. Heart Rhythm. 2010; 7:675-82.
356. Merchant FM, Noseworthy PA, Weiner RB, et al. Ability of terminal QRS notching to distinguish benign from malignant electrocardiographic forms of early repolarization. Am J Cardiol. 2009; 104:1402-6.
357. Sinner MF, Reinhard W, Müller M, et al. Association of early repolarization pattern on ECG with risk of cardiac and all-cause mortality: a population-based prospective cohort study (MONICA/KORA). PLoS Med. 2010; 7:e1000314.
358. Nunn LM, Bhar-Amato J, Lowe MD, et al. Prevalence of J-point elevation in sudden arrhythmic death syndrome families. J Am Coll Cardiol. 2011; 58:286-90.
359. Mahida S, Derval N, Sacher F, et al. Role of electrophysiological studies in predicting risk of ventricular arrhythmia in early repolarization syndrome. J Am Coll Cardiol. 2015; 65:151-9.
360. Morady F, DiCarlo LA, Jr., Baerman JM, et al. Comparison of coupling intervals that induce clinical and nonclinical forms of ventricular tachycardia during programmed stimulation. Am J Cardiol. 1986; 57:1269-73.
361. Mosqueda-Garcia R, Furlan R, Tank J, et al. The elusive pathophysiology of neurally mediated syncope. Circulation. 2000; 102:2898-906.
362. Glick G, Yu PN. Hemodynamic changes during spontaneous vasovagal reactions. Am J Med. 1963; 34:42-51.
363. Hargreaves AD, Muir AL. Lack of variation in venous tone potentiates vasovagal syncope. Br Heart J. 1992; 67:486-90.
364. Manyari DE, Rose S, Tyberg JV, et al. Abnormal reflex venous function in patients with neuromediated syncope. J Am Coll Cardiol. 1996; 27:1730-5.
365. Thomson HL, Atherton JJ, Khafagi FA, et al. Failure of reflex venoconstriction during exercise in patients with vasovagal syncope. Circulation. 1996; 93:953-9.
366. Rose MS, Koshman ML, Spreng S, et al. The relationship between health-related quality of life and frequency of spells in patients with syncope. J Clin Epidemiol. 2000; 53:1209-16.
367. Ganzeboom KS, Colman N, Reitsma JB, et al. Prevalence and triggers of syncope in medical students. Am J Cardiol. 2003; 91:1006-8, A8.
368. Serletis A, Rose S, Sheldon AG, et al. Vasovagal syncope in medical students and their first-degree relatives. Eur Heart J. 2006; 27:1965-70.
369. Romme JJ, Reitsma JB, Black CN, et al. Drugs and pacemakers for vasovagal, carotid sinus and situational syncope. Cochrane Database Syst Rev. 2011:CD004194.
370. Rebecchi M, de Ruvo E, Strano S, et al. Ganglionated plexi ablation in right atrium to treat cardioinhibitory neurocardiogenic syncope. J Interv Card Electrophysiol. 2012; 34:231-5.
371. Yao Y, Shi R, Wong T, et al. Endocardial autonomic denervation of the left atrium to treat vasovagal syncope: an early experience in humans. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012; 5:279-86.
372. Pachon JCM, Pachon EIM, Cunha Pachon MZ, et al. Catheter ablation of severe neurally meditated reflex (neurocardiogenic or vasovagal) syncope: cardioneuroablation long-term results. Europace. 2011; 13:1231-42.
373. Brignole M, Croci F, Menozzi C, et al. Isometric arm counter-pressure maneuvers to abort impending vasovagal syncope. J Am Coll Cardiol. 2002; 40:2053-9.
374. Krediet CTP, van Dijk N, Linzer M, et al. Management of vasovagal syncope: controlling or aborting faints by leg crossing and muscle tensing. Circulation. 2002; 106:1684-9.
375. van Dijk N, Quartieri F, Blanc JJ, et al. Effectiveness of physical counterpressure maneuvers in preventing vasovagal syncope: the Physical Counterpressure Manoeuvres Trial (PC-Trial). J Am Coll Cardiol. 2006; 48:1652- 7.
376. Perez-Lugones A, Schweikert R, Pavia S, et al. Usefulness of midodrine in patients with severely symptomatic neurocardiogenic syncope: a randomized control study. J Cardiovasc Electrophysiol. 2001; 12:935-8.
377. Samniah N, Sakaguchi S, Lurie KG, et al. Efficacy and safety of midodrine hydrochloride in patients with refractory vasovagal syncope. Am J Cardiol. 2001; 88:A7, 80-3.
378. Ward CR, Gray JC, Gilroy JJ, et al. Midodrine: a role in the management of neurocardiogenic syncope. Heart. 1998; 79:45-9.
379. Romme JCM, van Dijk N, Go-Schön IK, et al. Effectiveness of midodrine treatment in patients with recurrent vasovagal syncope not responding to non-pharmacological treatment (STAND-trial). Europace. 2011; 13:1639-47.
380. Kaufmann H, Saadia D, Voustianiouk A, et al. Norepinephrine precursor therapy in neurogenic orthostatic hypotension. Circulation. 2003; 108:724-8.
381. Qingyou Z, Junbao D, Chaoshu T. The efficacy of midodrine hydrochloride in the treatment of children with vasovagal syncope. J Pediatr. 2006; 149:777-80.
382. Duygu H, Zoghi M, Turk U, et al. The role of tilt training in preventing recurrent syncope in patients with vasovagal syncope: a prospective and randomized study. Pacing Clin Electrophysiol. 2008; 31:592-6.
383. Foglia-Manzillo G, Giada F, Gaggioli G, et al. Efficacy of tilt training in the treatment of neurally mediated syncope. A randomized study. Europace. 2004; 6:199-204.
384. Kinay O, Yazici M, Nazli C, et al. Tilt training for recurrent neurocardiogenic syncope: effectiveness, patient compliance, and scheduling the frequency of training sessions. Jpn Heart J. 2004; 45:833-43.
385. On YK, Park J, Huh J, et al. Is home orthostatic self-training effective in preventing neurally mediated syncope? Pacing Clin Electrophysiol. 2007; 30:638-43.
386. Reybrouck T, Heidbüchel H, Van De Werf F, et al. Long-term follow-up results of tilt training therapy in patients with recurrent neurocardiogenic syncope. Pacing Clin Electrophysiol. 2002; 25:1441-6.
387. Di Girolamo E, Di Iorio C, Leonzio L, et al. Usefulness of a tilt training program for the prevention of refractory neurocardiogenic syncope in adolescents: A controlled study. Circulation. 1999; 100:1798-801.
388. Sheldon R, Raj SR, Rose MS, et al. Fludrocortisone for the prevention of vasovagal syncope: a randomized, placebo-Controlled trial. J Am Coll Cardiol. 2016; 68:1-9.
389. Salim MA, Di Sessa TG. Effectiveness of fludrocortisone and salt in preventing syncope recurrence in children: a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. J Am Coll Cardiol. 2005; 45:484-8.
390. Brignole M, Menozzi C, Gianfranchi L, et al. A controlled trial of acute and long-term medical therapy in tilt-induced neurally mediated syncope. Am J Cardiol. 1992; 70:339-42.
391. Flevari P, Livanis EG, Theodorakis GN, et al. Vasovagal syncope: a prospective, randomized, crossover evaluation of the effect of propranolol, nadolol and placebo on syncope recurrence and patients’ well-being. J Am Coll Cardiol. 2002; 40:499-504.
392. Sheldon R, Connolly S, Rose S, et al. Prevention of Syncope Trial (POST): a randomized, placebo-controlled study of metoprolol in the prevention of vasovagal syncope. Circulation. 2006; 113:1164-70.
393. Theodorakis GN, Leftheriotis D, Livanis EG, et al. Fluoxetine vs. propranolol in the treatment of vasovagal syncope: a prospective, randomized, placebo-controlled study. Europace. 2006; 8:193-8.
394. Sheldon RS, Morillo CA, Klingenheben T, et al. Age-dependent effect of beta-blockers in preventing vasovagal syncope. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2012; 5:920-6.
395. Sheldon R, Rose S, Flanagan P, et al. Effect of beta blockers on the time to first syncope recurrence in patients after a positive isoproterenol tilt table test. Am J Cardiol. 1996; 78:536-9.
396. El-Sayed H, Hainsworth R. Salt supplement increases plasma volume and orthostatic tolerance in patients with unexplained syncope. Heart. 1996; 75:134-40.
397. Lu CC, Li MH, Ho ST, et al. Glucose reduces the effect of water to promote orthostatic tolerance. Am J Hypertens. 2008; 21:1177-82.
398. Schroeder C, Bush VE, Norcliffe LJ, et al. Water drinking acutely improves orthostatic tolerance in healthy subjects. Circulation. 2002; 106:2806-11.
399. Pitt MS, Hainsworth R. Contrasting effects of carbohydrate and water on blood pressure responses to postural maneuvers in patients with posturally related (vasovagal) syncope. Clin Auton Res. 2004; 14:249-54.
400. Gaggioli G, Bottoni N, Mureddu R, et al. Effects of chronic vasodilator therapy to enhance susceptibility to vasovagal syncope during upright tilt testing. Am J Cardiol. 1997; 80:1092-4.
401. Di Girolamo E, Di Iorio C, Sabatini P, et al. Effects of paroxetine hydrochloride, a selective serotonin reuptake inhibitor, on refractory vasovagal syncope: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Am Coll Cardiol. 1999; 33:1227-30.
402. Takata TS, Wasmund SL, Smith ML, et al. Serotonin reuptake inhibitor (Paxil) does not prevent the vasovagal reaction associated with carotid sinus massage and/or lower body negative pressure in healthy volunteers. Circulation. 2002; 106:1500-4.
403. Grubb BP, Samoil D, Kosinski D, et al. Fluoxetine hydrochloride for the treatment of severe refractory orthostatic hypotension. Am J Med. 1994; 97:366-8.
404. Ammirati F, Colivicchi F, Santini M. Permanent cardiac pacing versus medical treatment for the prevention of recurrent vasovagal syncope: a multicenter, randomized, controlled trial. Circulation. 2001; 104:52-7.
405. Brignole M, Menozzi C, Moya A, et al. Pacemaker therapy in patients with neurally mediated syncope and documented asystole: Third International Study on Syncope of Uncertain Etiology (ISSUE-3): a randomized trial. Circulation. 2012; 125:2566-71.
406. Connolly SJ, Sheldon R, Roberts RS, et al. The North American Vasovagal Pacemaker Study (VPS). A randomized trial of permanent cardiac pacing for the prevention of vasovagal syncope. J Am Coll Cardiol. 1999; 33:16-20.
407. Connolly SJ, Sheldon R, Thorpe KE, et al. Pacemaker therapy for prevention of syncope in patients with recurrent severe vasovagal syncope: Second Vasovagal Pacemaker Study (VPS II): a randomized trial. JAMA. 2003; 289:2224-9.
408. Raviele A, Giada F, Menozzi C, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of permanent cardiac pacing for the treatment of recurrent tilt-induced vasovagal syncope. The vasovagal syncope and pacing trial (SYNPACE). Eur Heart J. 2004; 25:1741-8.
409. Sutton R. Pacing in patients with carotid sinus and vasovagal syndromes. ed. 1989.
410. Sutton R, Brignole M, Menozzi C, et al. Dual-chamber pacing in the treatment of neurally mediated tilt-positive cardioinhibitory syncope : pacemaker versus no therapy: a multicenter randomized study. The Vasovagal Syncope International Study (VASIS) Investigators. Circulation. 2000; 102:294-9.
411. Deharo JC, Guieu R, Mechulan A, et al. Syncope without prodromes in patients with normal heart and normal electrocardiogram: a distinct entity. J Am Coll Cardiol. 2013; 62:1075-80.
412. Occhetta E, Bortnik M, Audoglio R, et al. Closed loop stimulation in prevention of vasovagal syncope. Inotropy Controlled Pacing in Vasovagal Syncope (INVASY): a multicentre randomized, single blind, controlled study. Europace. 2004; 6:538-47.
413. Brignole M, Menozzi C, Lolli G, et al. Long-term outcome of paced and nonpaced patients with severe carotid sinus syndrome. Am J Cardiol. 1992; 69:1039-43.
414. Thomas JE. Hyperactive carotid sinus reflex and carotid sinus syncope. Mayo Clin Proc. 1969; 44:127-39.
415. Healey J, Connolly SJ, Morillo CA. The management of patients with carotid sinus syndrome: is pacing the answer? Clin Auton Res. 2004; 14 (suppl 1):80-6.
416. Miller VM, Kenny RA, Slade JY, et al. Medullary autonomic pathology in carotid sinus hypersensitivity. Neuropathol Appl Neurobiol. 2008; 34:403-11.
417. Puggioni E, Guiducci V, Brignole M, et al. Results and complications of the carotid sinus massage performed according to the “method of symptoms”. Am J Cardiol. 2002; 89:599-601.
418. Munro NC, McIntosh S, Lawson J, et al. Incidence of complications after carotid sinus massage in older patients with syncope. J Am Geriatr Soc. 1994; 42:1248-51.
419. Brignole M, Menozzi C. The natural history of carotid sinus syncope and the effect of cardiac pacing. Europace. 2011; 13:462-4.
420. Brignole M, Deharo JC, De Roy L, et al. Syncope due to idiopathic paroxysmal atrioventricular block: long-term follow-up of a distinct form of atrioventricular block. J Am Coll Cardiol. 2011; 58:167-73.
421. Claesson JE, Kristensson BE, Edvardsson N, et al. Less syncope and milder symptoms in patients treated with pacing for induced cardioinhibitory carotid sinus syndrome: a randomized study. Europace. 2007; 9:932-6.
422. Parry SW, Steen N, Bexton RS, et al. Pacing in elderly recurrent fallers with carotid sinus hypersensitivity: a randomised, double-blind, placebo controlled crossover trial. Heart. 2009; 95:405-9.
423. Lopes R, Gonçalves A, Campos J, et al. The role of pacemaker in hypersensitive carotid sinus syndrome. Europace. 2011; 13:572-5.
424. Maggi R, Menozzi C, Brignole M, et al. Cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity predicts an asystolic mechanism of spontaneous neurally mediated syncope. Europace. 2007; 9:563-7.
425. Gaggioli G, Brignole M, Menozzi C, et al. A positive response to head-up tilt testing predicts syncopal recurrence in carotid sinus syndrome patients with permanent pacemakers. Am J Cardiol. 1995; 76:720-2.
426. Sugrue DD, Gersh BJ, Holmes DR, Jr., et al. Symptomatic “isolated” carotid sinus hypersensitivity: natural history and results of treatment with anticholinergic drugs or pacemaker. J Am Coll Cardiol. 1986; 7:158-62.
427. Brignole M, Sartore B, Barra M, et al. Is DDD superior to VVI pacing in mixed carotid sinus syndrome? An acute and medium-term study. Pacing Clin Electrophysiol. 1988; 11:1902-10.
428. Madigan NP, Flaker GC, Curtis JJ, et al. Carotid sinus hypersensitivity: beneficial effects of dual-chamber pacing. Am J Cardiol. 1984; 53:1034-40.
429. McLeod CJ, Trusty JM, Jenkins SM, et al. Method of pacing does not affect the recurrence of syncope in carotid sinus syndrome. Pacing Clin Electrophysiol. 2012; 35:827-33.
430. Morley CA, Perrins EJ, Grant P, et al. Carotid sinus syncope treated by pacing. Analysis of persistent symptoms and role of atrioventricular sequential pacing. Br Heart J. 1982; 47:411-8.
431. Allan L, Johns E, Doshi M, et al. Abnormalities of sympathetic and parasympathetic autonomic function in subjects with defaecation syncope. Europace. 2004; 6:192-8.
432. Bae MH, Kang JK, Kim NY, et al. Clinical characteristics of defecation and micturition syncope compared with common vasovagal syncope. Pacing Clin Electrophysiol. 2012; 35:341-7.
433. Bonekat HW, Miles RM, Staats BA. Smoking and cough syncope: follow-up in 45 cases. Int J Addict. 1987; 22:413-9.
434. Dicpinigaitis PV, Lim L, Farmakidis C. Cough syncope. Respir Med. 2014; 108:244-51.
435. Garg S, Girotra M, Glasser S, et al. Swallow syncope: clinical presentation, diagnostic criteria, and therapeutic options. Saudi J Gastroenterol. 2014; 20:207-11.
436. Kapoor WN, Peterson JR, Karpf M. Micturition syncope. A reappraisal. JAMA. 1985; 253:796-8.
437. Komatsu K, Sumiyoshi M, Abe H, et al. Clinical characteristics of defecation syncope compared with micturition syncope. Circ J. 2010; 74:307-11.
438. Anley C, Noakes T, Collins M, et al. A comparison of two treatment protocols in the management of exercise-associated postural hypotension: a randomised clinical trial. Br J Sports Med. 2011; 45:1113-8.
439. Raj SR, Biaggioni I, Black BK, et al. Sodium paradoxically reduces the gastropressor response in patients with orthostatic hypotension. Hypertension. 2006; 48:329-34.
440. Humm AM, Mason LM, Mathias CJ. Effects of water drinking on cardiovascular responses to supine exercise and on orthostatic hypotension after exercise in pure autonomic failure. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2008; 79:1160- 4.
441. Jordan J, Shannon JR, Grogan E, et al. A potent pressor response elicited by drinking water. Lancet. 1999; 353:723.
442. Jordan J, Shannon JR, Black BK, et al. The pressor response to water drinking in humans : a sympathetic reflex? Circulation. 2000; 101:504-9.
443. Shannon JR, Diedrich A, Biaggioni I, et al. Water drinking as a treatment for orthostatic syndromes. Am J Med. 2002; 112:355-60.
444. Young TM, Mathias CJ. The effects of water ingestion on orthostatic hypotension in two groups of chronic autonomic failure: multiple system atrophy and pure autonomic failure. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2004; 75:1737-41.
445. Clarke DA, Medow MS, Taneja I, et al. Initial orthostatic hypotension in the young is attenuated by static handgrip. J Pediatr. 2010; 156:1019-22, 22.e1.
446. Krediet CTP, van Lieshout JJ, Bogert LWJ, et al. Leg crossing improves orthostatic tolerance in healthy subjects: a placebo-controlled crossover study. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2006; 291:H1768-72.
447. ten Harkel AD, van Lieshout JJ, Wieling W. Effects of leg muscle pumping and tensing on orthostatic arterial pressure: a study in normal subjects and patients with autonomic failure. Clin Sci. 1994; 87:553-8.
448. Thijs RD, Wieling W, van den Aardweg JG, et al. Respiratory countermaneuvers in autonomic failure. Neurology. 2007; 69:582-5.
449. Tutaj M, Marthol H, Berlin D, et al. Effect of physical countermaneuvers on orthostatic hypotension in familial dysautonomia. J Neurol. 2006; 253:65-72.
450. van Lieshout JJ, ten Harkel AD, Wieling W. Physical manoeuvres for combating orthostatic dizziness in autonomic failure. Lancet. 1992; 339:897-8.
451. Denq JC, Opfer-Gehrking TL, Giuliani M, et al. Efficacy of compression of different capacitance beds in the amelioration of orthostatic hypotension. Clin Auton Res. 1997; 7:321-6.
452. Platts SH, Tuxhorn JA, Ribeiro LC, et al. Compression garments as countermeasures to orthostatic intolerance. Aviat Space Environ Med. 2009; 80:437-42.
453. Podoleanu C, Maggi R, Brignole M, et al. Lower limb and abdominal compression bandages prevent progressive orthostatic hypotension in elderly persons: a randomized single-blind controlled study. J Am Coll Cardiol. 2006; 48:1425-32.
454. Figueroa JJ, Singer W, Sandroni P, et al. Effects of patient-controlled abdominal compression on standing systolic blood pressure in adults with orthostatic hypotension. Arch Phys Med Rehabil. 2015; 96:505-10.
455. Yamamoto N, Sasaki E, Goda K, et al. Treatment of post-dialytic orthostatic hypotension with an inflatable abdominal band in hemodialysis patients. Kidney Int. 2006; 70:1793-800.
456. Henry R, Rowe J, O’Mahony D. Haemodynamic analysis of efficacy of compression hosiery in elderly fallers with orthostatic hypotension. Lancet. 1999; 354:45-6.
457. Protheroe CL, Dikareva A, Menon C, et al. Are compression stockings an effective treatment for orthostatic presyncope? PLoS ONE. 2011; 6:e28193.
458. Axelrod FB, Krey L, Glickstein JS, et al. Preliminary observations on the use of midodrine in treating orthostatic hypotension in familial dysautonomia. J Auton Nerv Syst. 1995; 55:29-35.
459. Fouad-Tarazi FM, Okabe M, Goren H. Alpha sympathomimetic treatment of autonomic insufficiency with orthostatic hypotension. Am J Med. 1995; 99:604-10.
460. Jankovic J, Gilden JL, Hiner BC, et al. Neurogenic orthostatic hypotension: a double-blind, placebo-controlled study with midodrine. Am J Med. 1993; 95:38-48.
461. Jordan J, Shannon JR, Biaggioni I, et al. Contrasting actions of pressor agents in severe autonomic failure. Am J Med. 1998; 105:116-24.
462. Kaufmann H, Brannan T, Krakoff L, et al. Treatment of orthostatic hypotension due to autonomic failure with a peripheral alpha-adrenergic agonist (midodrine). Neurology. 1988; 38:951-6.
463. Low PA, Gilden JL, Freeman R, et al. Efficacy of midodrine vs placebo in neurogenic orthostatic hypotension. A randomized, double-blind multicenter study. Midodrine Study Group. JAMA. 1997; 277:1046-51.
464. Phillips AA, Krassioukov AV, Ainslie PN, et al. Perturbed and spontaneous regional cerebral blood flow responses to changes in blood pressure after high-level spinal cord injury: the effect of midodrine. J Appl Physiol. 2014; 116:645-53.
465. Ramirez CE, Okamoto LE, Arnold AC, et al. Efficacy of atomoxetine versus midodrine for the treatment of orthostatic hypotension in autonomic failure. Hypertension. 2014; 64:1235-40.
466. Singer W, Sandroni P, Opfer-Gehrking TL, et al. Pyridostigmine treatment trial in neurogenic orthostatic hypotension. Arch Neurol. 2006; 63:513-8.
467. Wright RA, Kaufmann HC, Perera R, et al. A double-blind, dose-response study of midodrine in neurogenic orthostatic hypotension. Neurology. 1998; 51:120-4.
468. Biaggioni I, Freeman R, Mathias CJ, et al. Randomized withdrawal study of patients with symptomatic neurogenic orthostatic hypotension responsive to droxidopa. Hypertension. 2015; 65:101-7.
469. Freeman R, Landsberg L, Young J. The treatment of neurogenic orthostatic hypotension with 3,4-DL-threo-dihydroxyphenylserine: a randomized, placebo-controlled, crossover trial. Neurology. 1999; 53:2151-7.
470. Kaufmann H, Freeman R, Biaggioni I, et al. Droxidopa for neurogenic orthostatic hypotension: a randomized, placebo-controlled, phase 3 trial. Neurology. 2014; 83:328-35.
471. Mathias CJ, Senard JM, Braune S, et al. L-threo-dihydroxyphenylserine (L-threo-DOPS; droxidopa) in the management of neurogenic orthostatic hypotension: a multi-national, multi-center, dose-ranging study in multiple system atrophy and pure autonomic failure. Clin Auton Res. 2001; 11:235-42.
472. Hauser RA, Hewitt LA, Isaacson S. Droxidopa in patients with neurogenic orthostatic hypotension associated with Parkinson’s disease (NOH306A). J Parkinsons Dis. 2014; 4:57-65.
473. Campbell IW, Ewing DJ, Clarke BF. 9-Alpha-fluorohydrocortisone in the treatment of postural hypotension in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes. 1975; 24:381-4.
474. Kochar MS, Itskovitz HD. Treatment of idiopathic orthostatic hypotension (Shy-Drager syndrome) with indomethacin. Lancet. 1978; 1:1011-4.
475. Schoffer KL, Henderson RD, O’Maley K, et al. Nonpharmacological treatment, fludrocortisone, and domperidone for orthostatic hypotension in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2007; 22:1543-9.
476. Vernikos J, Convertino VA. Advantages and disadvantages of fludrocortisone or saline load in preventing post-spaceflight orthostatic hypotension. Acta Astronaut. 1994; 33:259-66.
477. Rowe PC, Calkins H, DeBusk K, et al. Fludrocortisone acetate to treat neurally mediated hypotension in chronic fatigue syndrome: a randomized controlled trial. JAMA. 2001; 285:52-9.
478. Shi SJ, South DA, Meck JV. Fludrocortisone does not prevent orthostatic hypotension in astronauts after spaceflight. Aviat Space Environ Med. 2004; 75:235-9.
479. Gupta V, Lipsitz LA. Orthostatic hypotension in the elderly: diagnosis and treatment. Am J Med. 2007; 120:841-7.
480. Coursin DB, Wood KE. Corticosteroid supplementation for adrenal insufficiency. JAMA. 2002; 287:236-40.
481. Shibao C, Okamoto LE, Gamboa A, et al. Comparative efficacy of yohimbine against pyridostigmine for the treatment of orthostatic hypotension in autonomic failure. Hypertension. 2010; 56:847-51.
482. Singer W, Opfer-Gehrking TL, Nickander KK, et al. Acetylcholinesterase inhibition in patients with orthostatic intolerance. J Clin Neurophysiol. 2006; 23:476-81.
483. Gales BJ, Gales MA. Pyridostigmine in the treatment of orthostatic intolerance. Ann Pharmacother. 2007; 41:314- 8.
484. Bordet R, Benhadjali J, Destée A, et al. Octreotide effects on orthostatic hypotension in patients with multiple system atrophy: a controlled study of acute administration. Clin Neuropharmacol. 1995; 18:83-9.
485. Hoeldtke RD, Dworkin GE, Gaspar SR, et al. Effect of the somatostatin analogue SMS-201-995 on the adrenergic response to glucose ingestion in patients with postprandial hypotension. Am J Med. 1989; 86:673-7.
486. Jarvis SS, Florian JP, Curren MJ, et al. A somatostatin analog improves tilt table tolerance by decreasing splanchnic vascular conductance. J Appl Physiol. 2012; 112:1504-11.
487. Raimbach SJ, Cortelli P, Kooner JS, et al. Prevention of glucose-induced hypotension by the somatostatin analogue octreotide (SMS 201-995) in chronic autonomic failure: haemodynamic and hormonal changes. Clin Sci (Lond ). 1989; 77:623-8.
488. Craig GM. Clinical presentation of orthostatic hypotension in the elderly. Postgrad Med J. 1994; 70:638-42.
489. McLachlan CYL, Yi M, Ling A, et al. Adverse drug events are a major cause of acute medical admission. Intern Med J. 2014; 44:633-8.
490. Poon IO, Braun U. High prevalence of orthostatic hypotension and its correlation with potentially causative medications among elderly veterans. J Clin Pharm Ther. 2005; 30:173-8.
491. Beckett NS, Connor M, Sadler JD, et al. Orthostatic fall in blood pressure in the very elderly hypertensive: results from the hypertension in the very elderly trial (HYVET) – pilot. J Hum Hypertens. 1999; 13:839-40.
492. Fotherby MD, Potter JF. Orthostatic hypotension and anti-hypertensive therapy in the elderly. Postgrad Med J. 1994; 70:878-81.
493. Räihä I, Luutonen S, Piha J, et al. Prevalence, predisposing factors, and prognostic importance of postural hypotension. Arch Intern Med. 1995; 155:930-5.
494. Perner A, De Backer D. Understanding hypovolaemia. Intensive Care Med. 2014; 40:613-5.
495. Journeay WS, Reardon FD, Jean-Gilles S, et al. Lower body positive and negative pressure alter thermal and hemodynamic responses after exercise. Aviat Space Environ Med. 2004; 75:841-9.
496. Huang JJ, Desai C, Singh N, et al. Summer syncope syndrome redux. Am J Med. 2015; 128:1140-3.
497. Lucas RAI, Ganio MS, Pearson J, et al. Sweat loss during heat stress contributes to subsequent reductions in lower-body negative pressure tolerance. Exp Physiol. 2013; 98:473-80.
498. Jeukendrup AE, Currell K, Clarke J, et al. Effect of beverage glucose and sodium content on fluid delivery. Nutr Metab (Lond ). 2009; 6:9.
499. Maughan RJ, Leiper JB. Sodium intake and post-exercise rehydration in man. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1995; 71:311-9.
500. Merson SJ, Maughan RJ, Shirreffs SM. Rehydration with drinks differing in sodium concentration and recovery from moderate exercise-induced hypohydration in man. Eur J Appl Physiol. 2008; 103:585-94.
501. Shirreffs SM, Taylor AJ, Leiper JB, et al. Post-exercise rehydration in man: effects of volume consumed and drink sodium content. Med Sci Sports Exerc. 1996; 28:1260-71.
502. Atherly-John YC, Cunningham SJ, Crain EF. A randomized trial of oral vs intravenous rehydration in a pediatric emergency department. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002; 156:1240-3.
503. Greenleaf JE, Jackson CG, Geelen G, et al. Plasma volume expansion with oral fluids in hypohydrated men at rest and during exercise. Aviat Space Environ Med. 1998; 69:837-44.
504. Kenefick RW, O’Moore KM, Mahood NV, et al. Rapid IV versus oral rehydration: responses to subsequent exercise heat stress. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38:2125-31.
505. Holtzhausen LM, Noakes TD. The prevalence and significance of post-exercise (postural) hypotension in ultramarathon runners. Med Sci Sports Exerc. 1995; 27:1595-601.
506. Evans GH, Shirreffs SM, Maughan RJ. Postexercise rehydration in man: the effects of osmolality and carbohydrate content of ingested drinks. Nutrition. 2009; 25:905-13.
507. Blake AJ, Morgan K, Bendall MJ, et al. Falls by elderly people at home: prevalence and associated factors. Age Ageing. 1988; 17:365-72.
508. Burke V, Beilin LJ, German R, et al. Postural fall in blood pressure in the elderly in relation to drug treatment and other lifestyle factors. Q J Med. 1992; 84:583-91.
509. Jansen RW, Kelly-Gagnon MM, Lipsitz LA. Intraindividual reproducibility of postprandial and orthostatic blood pressure changes in older nursing-home patients: relationship with chronic use of cardiovascular medications. J Am Geriatr Soc. 1996; 44:383-9.
510. Kamaruzzaman S, Watt H, Carson C, et al. The association between orthostatic hypotension and medication use in the British Women’s Heart and Health Study. Age Ageing. 2010; 39:51-6.
511. Ooi WL, Barrett S, Hossain M, et al. Patterns of orthostatic blood pressure change and their clinical correlates in a frail, elderly population. JAMA. 1997; 277:1299-304.
512. Jodaitis L, Vaillant F, Snacken M, et al. Orthostatic hypotension and associated conditions in geriatric inpatients. Acta Clin Belg. 2015; 70:251-8.
513. Panayiotou B, Saeed S, Fotherby M, et al. Antihypertensive therapy and orthostatic hemodynamic responses in acute stroke. Am J Hypertens. 2002; 15:37-41.
514. Kanjwal K, Karabin B, Sheikh M, et al. Pyridostigmine in the treatment of postural orthostatic tachycardia: a single-center experience. Pacing Clin Electrophysiol. 2011; 34:750-5.
515. Shibao C, Arzubiaga C, Roberts LJ, et al. Hyperadrenergic postural tachycardia syndrome in mast cell activation disorders. Hypertension. 2005; 45:385-90.
516. Shibata S, Fu Q, Bivens TB, et al. Short-term exercise training improves the cardiovascular response to exercise in the postural orthostatic tachycardia syndrome. J Physiol. 2012; 590:3495-505.
517. Fu Q, Vangundy TB, Shibata S, et al. Exercise training versus propranolol in the treatment of the postural orthostatic tachycardia syndrome. Hypertension. 2011; 58:167-75.
518. Gaffney FA, Lane LB, Pettinger W, et al. Effects of long-term clonidine administration on the hemodynamic and neuroendocrine postural responses of patients with dysautonomia. Chest. 1983; 83:436-8.
519. Green EA, Raj V, Shibao CA, et al. Effects of norepinephrine reuptake inhibition on postural tachycardia syndrome. J Am Heart Assoc. 2013; 2:e000395.
520. Raj SR, Black BK, Biaggioni I, et al. Propranolol decreases tachycardia and improves symptoms in the postural tachycardia syndrome: less is more. Circulation. 2009; 120:725-34.
521. Ross AJ, Ocon AJ, Medow MS, et al. A double-blind placebo-controlled cross-over study of the vascular effects of midodrine in neuropathic compared with hyperadrenergic postural tachycardia syndrome. Clin Sci. 2014; 126:289- 96.
522. Figueroa RA, Arnold AC, Nwazue VC, et al. Acute volume loading and exercise capacity in postural tachycardia syndrome. J Appl Physiol. 2014; 117:663-8.
523. Garland EM, Robertson D. Chiari I malformation as a cause of orthostatic intolerance symptoms: a media myth? Am J Med. 2001; 111:546-52.
524. Hubsch C, Baumann C, Hingray C, et al. Clinical classification of psychogenic non-epileptic seizures based on video-EEG analysis and automatic clustering. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 2011; 82:955-60.
525. Iglesias JF, Graf D, Forclaz A, et al. Stepwise evaluation of unexplained syncope in a large ambulatory population. Pacing Clin Electrophysiol. 2009; 32 Suppl 1:S202-6.
526. Elliott JO, Charyton C. Biopsychosocial predictors of psychogenic non-epileptic seizures. Epilepsy Res. 2014; 108:1543-53.
527. Mayor R, Howlett S, Grünewald R, et al. Long-term outcome of brief augmented psychodynamic interpersonal therapy for psychogenic nonepileptic seizures: seizure control and health care utilization. Epilepsia. 2010; 51:1169-76.
528. Mayor R, Brown RJ, Cock H, et al. Short-term outcome of psychogenic non-epileptic seizures after communication of the diagnosis. Epilepsy Behav. 2012; 25:676-81.
529. LaFrance WC, Jr., Keitner GI, Papandonatos GD, et al. Pilot pharmacologic randomized controlled trial for psychogenic nonepileptic seizures. Neurology. 2010; 75:1166-73.
530. Goldstein LH, Chalder T, Chigwedere C, et al. Cognitive-behavioral therapy for psychogenic nonepileptic seizures: a pilot RCT. Neurology. 2010; 74:1986-94.
531. Reuber M, Burness C, Howlett S, et al. Tailored psychotherapy for patients with functional neurological symptoms: a pilot study. J Psychosom Res. 2007; 63:625-32.
532. Santos NdO, Benute GRG, Santiago A, et al. Psychogenic non-epileptic seizures and psychoanalytical treatment: results. Rev Assoc Med Bras. 2014; 60:577-84.
533. Zeng W, Deng H. Cough syncope: constrictive pericarditis. Intern Med. 2013; 52:463-5.
534. Guaricci AI, Basso C, Tarantini G. Recurrent syncope on effort due to concealed constrictive pericarditis. Eur Heart J. 2013; 34:1817.
535. Dhar R, Duke RJ, Sealey BJ. Cough syncope from constrictive pericarditis: a case report. Can J Cardiol. 2003; 19:295-6.
536. Vasquez AF, Seger JJ. An uncommon case of heart failure. South Med J. 2009; 102:1183-5.
537. Sviggum HP, Kopp SL, Rettke SR, et al. Perioperative complications in patients with left ventricular non-compaction. Eur J Anaesthesiol. 2011; 28:207-12.
538. Koh C, Lee PW, Yung TC, et al. Left ventricular noncompaction in children. Congenit Heart Dis. 2009; 4:288-94.
539. Enriquez SG, Entem FR, Cobo M, et al. Uncommon etiology of syncope in a patient with isolated ventricular noncompaction. Pacing Clin Electrophysiol. 2007; 30:577-9.
540. Rovetta R, Bonadei I, Vizzardi E, et al. Syncope as presentation of recurrent Tako-Tsubo cardiomyopathy. Minerva Cardioangiol. 2014; 62:366-8.
541. Yoshida T, Hibino T, Fujimaki T, et al. Transient mid-ventricular ballooning syndrome complicated by syncope: a variant of tako-tsubo cardiomyopathy. Int J Cardiol. 2009; 135:e20-e3.
542. Tisserand G, Gil H, Méaux-Ruault N, et al. [Clinical features of pulmonary embolism in elderly: a comparative study of 64 patients]. Rev Med Interne. 2014; 35:353-6.
543. Chakraborty A, Jutley G. Isolated syncope – an uncommon presenting feature of pulmonary embolism. Acute Med. 2011; 10:79-80.
544. Linhart A, Kampmann C, Zamorano JL, et al. Cardiac manifestations of Anderson-Fabry disease: results from the international Fabry outcome survey. Eur Heart J. 2007; 28:1228-35.
545. Acharya D, Robertson P, Kay GN, et al. Arrhythmias in Fabry cardiomyopathy. Clin Cardiol. 2012; 35:738-40.
546. Hwang YT, Tseng CD, Hwang JJ, et al. Cardiac amyloidosis presenting as sick sinus syndrome and intractable heart failure: report of a case. J Formos Med Assoc. 1993; 92:283-7.
547. Velazquez-Ceceña JL, Lubell DL, Nagajothi N, et al. Syncope from dynamic left ventricular outflow tract obstruction simulating hypertrophic cardiomyopathy in a patient with primary AL-type amyloid heart disease. Tex Heart Inst J. 2009; 36:50-4.
548. Strobel JS, Fuisz AR, Epstein AE, et al. Syncope and inducible ventricular fibrillation in a woman with hemochromatosis. J Interv Card Electrophysiol. 1999; 3:225-9.
549. Akashi R, Kizaki Y, Kawano H, et al. Seizures and syncope due to complete atrioventricular block in a patient with acute myocarditis with a normal left ventricular systolic function. Intern Med. 2012; 51:3035-40.
550. Mancio J, Bettencourt N, Oliveira M, et al. Acute right ventricular myocarditis presenting with chest pain and syncope. BMJ Case Rep. 2013; 2013.
551. Patel RAG, DiMarco JP, Akar JG, et al. Chagas myocarditis and syncope. J Cardiovasc Magn Reson. 2005; 7:685- 8.
552. Lopez JA, Treistman B, Massumi A. Myocarditis-associated ventricular fibrillation. An unusual cause of syncope in Wolff-Parkinson-White syndrome. Tex Heart Inst J. 1995; 22:335-8.
553. Dhar KL, Adlakha A, Phillip PJ. Recurrent seizures and syncope, ventricular arrhythmias with reversible prolonged Q-Tc interval in typhoid myocarditis. J Indian Med Assoc. 1987; 85:336-7.
554. Manek M, Kulkarni A, Viera A. Hint of Lyme, an uncommon cause of syncope. BMJ Case Rep. 2014; 2014.
555. Ciesielski CA, Markowitz LE, Horsley R, et al. Lyme disease surveillance in the United States, 1983-1986. Rev Infect Dis. 1989; 11 (suppl 6):S1435-41.
556. Rassi A, Jr., Rassi A, Marin-Neto JA. Chagas disease. Lancet. 2010; 375:1388-402.
557. de Souza ACJ, Salles G, Hasslocher-Moreno AM, et al. Development of a risk score to predict sudden death in patients with Chagas heart disease. Int J Cardiol. 2015; 187:700-4.
558. Leite LR, Fenelon G, Paes AT, et al. The impact of syncope during clinical presentation of sustained ventricular tachycardia on total and cardiac mortality in patients with chronic Chagasic heart disease. Arq Bras Cardiol. 2001; 77:439-52.
559. Martinelli Filho M, Sosa E, Nishioka S, et al. Clinical and electrophysiologic features of syncope in chronic chagasic heart disease. J Cardiovasc Electrophysiol. 1994; 5:563-70.
560. Josephson ME, Wellens HJJ. Syncope in a patient with myotonic dystrophy. Heart Rhythm. 2015; 12:1882-3.
561. Finsterer J, Stöllberger C, Gencik M, et al. Syncope and hyperCKemia as minimal manifestations of short CTG repeat expansions in myotonic dystrophy type 1. Rev Port Cardiol. 2015; 34:361-4.
562. Brescia ST, Rossano JW, Pignatelli R, et al. Mortality and sudden death in pediatric left ventricular noncompaction in a tertiary referral center. Circulation. 2013; 127:2202-8.
563. Bhatia NL, Tajik AJ, Wilansky S, et al. Isolated noncompaction of the left ventricular myocardium in adults: a systematic overview. J Card Fail. 2011; 17:771-8.
564. Hernández-Luis C, García-Morán E, Rubio-Sanz J, et al. [Kearns-Sayre syndrome: recurrent syncope and atrial flutter]. Rev Esp Cardiol. 2007; 60:89-90.
565. Letsas KP, Efremidis M, Pappas LK, et al. Pathophysiology and management of syncope in Kearns-Sayre syndrome. Am Heart Hosp J. 2006; 4:301-2.
566. Konety SH, Horwitz P, Lindower P, et al. Arrhythmias in tako-tsubo syndrome–benign or malignant? Int J Cardiol. 2007; 114:141-4.
567. Alampi G, Nuzzo F, Ronchi E, et al. [Lipomatous hypertrophy and Lev-Lenègre disease]. Cardiologia. 1986; 31:67-70.
568. Bracchi G, Vezzoli F, Rossi L. [The pathology of the primitive or idiopathic block (disease of Lenègre and Lev). Critical review and personal casuistic (authors transl)]. G Ital Cardiol. 1973; 3:509-18.
569. Barlow JB. Lev’s or Lenègre’s disease? J Cardiovasc Electrophysiol. 1994; 5:897.
570. Stéphan E, Aftimos G, Allam C. Familial fascicular block: histologic features of Lev’s disease. Am Heart J. 1985; 109:1399-401.
571. Rasmussen KS, Paulsen SM. [Total atrioventricular block caused by dystrophic calcification: Lev’s disease]. Ugeskr Laeg. 1980; 142:2986-7.
572. Dubrey SW, Hawkins PN, Falk RH. Amyloid diseases of the heart: assessment, diagnosis, and referral. Heart. 2011; 97:75-84.
573. Kaul P, Adluri K, Javangula K, et al. Successful management of multiple permanent pacemaker complications— infection, 13 year old silent lead perforation and exteriorisation following failed percutaneous extraction, superior vena cava obstruction, tricuspid valve endocarditis, pulmonary embolism and prosthetic tricuspid valve thrombosis. J Cardiothorac Surg. 2009; 4:12.
574. Garg NK, Kapoor A, Sinha N. Intermittent electromechanical dissociation due to mechanical prosthetic valve dysfunction. J Heart Valve Dis. 2000; 9:466-8.
575. Silber H, Khan SS, Matloff JM, et al. The St. Jude valve. Thrombolysis as the first line of therapy for cardiac valve thrombosis. Circulation. 1993; 87:30-7.
576. Isner JM, Hawley RJ, Weintraub AM, et al. Cardiac findings in Charcot-Marie-Tooth disease. A prospective study of 68 patients. Arch Intern Med. 1979; 139:1161-5.
577. Santos I, Martín de Dios R, Barrios V, et al. [Anomalous origin of the right coronary artery from the left sinus of Valsalva. Apropos of 2 cases]. Rev Esp Cardiol. 1991; 44:618-21.
578. Hassan WS, Al-Habeeb WA, El-Shaer FE, et al. Exertional dizziness and syncope caused by anomalous left coronary artery origin from the right sinus of Valsalva. Saudi Med J. 2004; 25:1720-2.
579. Lilly SM, Schussler JM, Stoler RC. Anomalous origin of the right coronary artery from the left sinus of Valsalva associated with syncope in a young athlete. Proc (Bayl Univ Med Cent ). 2011; 24:13-4.
580. Groh WJ, Bhakta D. Arrhythmia management in myotonic dystrophy type 1. JAMA. 2012; 308:337-8; author reply 8.
581. Kuhlmann TP, Powers RD. Painless aortic dissection: an unusual cause of syncope. Ann Emerg Med. 1984; 13:549-51.
582. Gilon D, Mehta RH, Oh JK, et al. Characteristics and in-hospital outcomes of patients with cardiac tamponade complicating type A acute aortic dissection. Am J Cardiol. 2009; 103:1029-31.
583. Hashim PW, Assi R, Grecu L, et al. Symptomatic obstruction of the brachiocephalic and left subclavian arteries obscured by aortic stenosis. Ann Vasc Surg. 2014; 28:737-5.
584. Peera MA, LoCurto M, Elfond M. A case of Takayasu arteritis causing subclavian steal and presenting as syncope. J Emerg Med. 2011; 40:158-61.
585. Akdemir R, Ozhan H, Tataroglu C. Coronary-subclavian steal syndrome presenting with chest pain and syncope. Acta Cardiol. 2004; 59:665-7.
586. Chan-Tack KM. Subclavian steal syndrome: a rare but important cause of syncope. South Med J. 2001; 94:445-7.
587. Perryman RA, Bayne E, Miller RH. Bull-worker syncope: congenital subclavian steal syndrome following isometric exercise. Pediatr Cardiol. 1991; 12:105-6.
588. Squarzoni G, Bariani L, Fogli B, et al. [Arterial hypertension and syncope in an adult patient with coarctation of the aorta]. Riv Eur Sci Med Farmacol. 1991; 13:33-5.
589. Ahern M, Lever JV, Cosh J. Complete heart block in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 1983; 42:389-97.
590. Villamayor-Blanco B, Arias M, Sesar-Ignacio A, et al. [Headache and fainting as initial symptoms of syringomyelia associated to Arnold-Chiari and facial angiomatous nevus]. Rev Neurol. 2004; 38:1035-7.
591. Massimi L, Della Pepa GM, Caldarelli M, et al. Abrupt clinical onset of Chiari type I/syringomyelia complex: clinical and physiopathological implications. Neurosurg Rev. 2012; 35:321-9; discussion 9.
592. Montfort J, Maher R, Grieve SM, et al. Syringomyelia: a rare extracardiac contributor to syncope detected incidentally by CMR. Int J Cardiol. 2011; 150:e62-e4.
593. Masson C, Colombani JM. [Chiari type 1 malformation and magnetic resonance imaging]. Presse Med. 2005; 34:1662-7.
594. Ziegler DK, Mallonee W. Chiari-1 malformation, migraine, and sudden death. Headache. 1999; 39:38-41.
595. Arias M, Castillo J, Castro A, et al. [Syncope as the initial manifestation of syringomyelia associated with an Arnold-Chiari abnormality: diagnostic value of computerized tomography]. Med Clin (Barc ). 1986; 86:550-1.
596. Hampton F, Williams B, Loizou LA. Syncope as a presenting feature of hindbrain herniation with syringomyelia. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 1982; 45:919-22.
597. Williams B. Simultaneous cerebral and spinal fluid pressure recordings. 2. Cerebrospinal dissociation with lesions at the foramen magnum. Acta Neurochir (Wien ). 1981; 59:123-42.
598. Mangubat EZ, Wilson T, Mitchell BA, et al. Chiari I malformation associated with atlanto-occipital assimilation presenting as orthopnea and cough syncope. J Clin Neurosci. 2014; 21:320-3.
599. Child JS, Perloff JK, Bach PM, et al. Cardiac involvement in Friedreich’s ataxia: a clinical study of 75 patients. J Am Coll Cardiol. 1986; 7:1370-8.
600. Ju JH, Kang MH, Kim HG, et al. Successful treatment of syncope with chemotherapy irresponsive to cardiac pacemaker in head and neck cancer. Yonsei Med J. 2009; 50:725-8.
601. Okmen E, Erdinler I, Oguz E, et al. An unusual cause of reflex cardiovascular syncope: vagal paraganglioma. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2003; 8:173-6.
602. Suchard JR. Recurrent near-syncope with flushing. Acad Emerg Med. 1997; 4:718-24.
603. Roshan J, George OK, Vineet S, et al. Torsade de pointes in a case of pheochromocytoma–an unusual presentation of an uncommon disease. Indian Heart J. 2004; 56:248-9.
604. Castells M, Austen KF. Mastocytosis: mediator-related signs and symptoms. Int Arch Allergy Immunol. 2002; 127:147-52
605. Akin C. Anaphylaxis and mast cell disease: what is the risk? Curr Allergy Asthma Rep. 2010; 10:34-8.
606. Bains SN, Hsieh FH. Current approaches to the diagnosis and treatment of systemic mastocytosis. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010; 104:1-10.
607. Shaffer HC, Parsons DJ, Peden DB, et al. Recurrent syncope and anaphylaxis as presentation of systemic mastocytosis in a pediatric patient: case report and literature review. J Am Acad Dermatol. 2006; 54:S210-S3.
608. Escribano L, Akin C, Castells M, et al. Current options in the treatment of mast cell mediator-related symptoms in mastocytosis. Inflamm Allergy Drug Targets. 2006; 5:61-77.
609. Koide T, Nakajima T, Makifuchi T, et al. Systemic mastocytosis and recurrent anaphylactic shock. Lancet. 2002; 359:2084.
610. Kremastinos DT, Farmakis D, Aessopos A, et al. Beta-thalassemia cardiomyopathy: history, present considerations, and future perspectives. Circ Heart Fail. 2010; 3:451-8.
611. Surges R, Scott CA, Walker MC. Peri-ictal atrioventricular conduction block in a patient with a lesion in the left insula: case report and review of the literature. Epilepsy Behav. 2009; 16:347-9.
612. Schuele SU, Bermeo AC, Alexopoulos AV, et al. Video-electrographic and clinical features in patients with ictal asystole. Neurology. 2007; 69:434-41.
613. Novy J, Carruzzo A, Pascale P, et al. Ictal bradycardia and asystole: an uncommon cause of syncope. Int J Cardiol. 2009; 133:e90-e3.
614. Monté CPJA, de Krom MCTFM, Weber WEJ, et al. The ictal bradycardia syndrome. Acta Neurol Belg. 2007; 107:22-5.
615. Bruce CJ. Cardiac tumours: diagnosis and management. Heart. 2011; 97:151-60.
616. Reynen K. Cardiac myxomas. N Engl J Med. 1995; 333:1610-7.
617. Driscoll DJ, Jacobsen SJ, Porter CJ, et al. Syncope in children and adolescents. J Am Coll Cardiol. 1997; 29:1039- 45.
618. Massin MM, Bourguignont A, Coremans C, et al. Syncope in pediatric patients presenting to an emergency department. J Pediatr. 2004; 145:223-8.
619. McLeod KA. Syncope in childhood. Arch Dis Child. 2003; 88:350-3.
620. Chen L, Wang C, Wang H, et al. Underlying diseases in syncope of children in China. Med Sci Monit. 2011; 17:PH49-53.
621. Brignole M, Alboni P, Benditt D, et al. Guidelines on management (diagnosis and treatment) of syncope. Eur Heart J. 2001; 22:1256-306.
622. Lewis DA, Dhala A. Syncope in the pediatric patient. The cardiologist’s perspective. Pediatr Clin North Am. 1999; 46:205-19.
623. Kanjwal K, Calkins H. Syncope in children and adolescents. Cardiol Clin. 2015; 33:397-409.
624. Lerman-Sagie T, Rechavia E, Strasberg B, et al. Head-up tilt for the evaluation of syncope of unknown origin in children. J Pediatr. 1991; 118:676-9.
625. MacCormick JM, Crawford JR, Chung SK, et al. Symptoms and signs associated with syncope in young people with primary cardiac arrhythmias. Heart Lung Circ. 2011; 20:593-8.
626. Ritter S, Tani LY, Etheridge SP, et al. What is the yield of screening echocardiography in pediatric syncope? Pediatrics. 2000; 105:E58.
627. Tretter JT, Kavey REW. Distinguishing cardiac syncope from vasovagal syncope in a referral population. J Pediatr. 2013; 163:1618-23.e1.
628. Vlahos AP, Kolettis TM. Family history of children and adolescents with neurocardiogenic syncope. Pediatr Cardiol. 2008; 29:227.
629. Zhang Q, Du J, Wang C, et al. The diagnostic protocol in children and adolescents with syncope: a multi-centre prospective study. Acta Paediatr. 2009; 98:879-84.
630. Zhang Q, Zhu L, Wang C, et al. Value of history taking in children and adolescents with cardiac syncope. Cardiol Young. 2013; 23:54-60.
631. Lerman-Sagie T, Lerman P, Mukamel M, et al. A prospective evaluation of pediatric patients with syncope. Clin Pediatr (Phila ). 1994; 33:67-70.
632. Wren C. Cardiac causes for syncope or sudden death in childhood. Arch Dis Child. 1999; 81:289-91.
633. Miyake CY, Motonaga KS, Fischer-Colbrie ME, et al. Risk of cardiac disease and observations on lack of potential predictors by clinical history among children presenting for cardiac evaluation of mid-exertional syncope. Cardiol Young. 2015:1-7.
634. Ackerman MJ, Tester DJ, Porter CJ. Swimming, a gene-specific arrhythmogenic trigger for inherited long QT syndrome. Mayo Clin Proc. 1999; 74:1088-94.
635. Schimpf R, Veltmann C, Wolpert C, et al. Channelopathies: Brugada syndrome, long QT syndrome, short QT syndrome, and CPVT. Herz. 2009; 34:281-8.
636. Rossano J, Bloemers B, Sreeram N, et al. Efficacy of implantable loop recorders in establishing symptom-rhythm correlation in young patients with syncope and palpitations. Pediatrics. 2003; 112:e228-e33.
637. Al Dhahri KN, Potts JE, Chiu CC, et al. Are implantable loop recorders useful in detecting arrhythmias in children with unexplained syncope? Pacing Clin Electrophysiol. 2009; 32:1422-7.
638. Frangini PA, Cecchin F, Jordao L, et al. How revealing are insertable loop recorders in pediatrics? Pacing Clin Electrophysiol. 2008; 31:338-43.
639. Babikar A, Hynes B, Ward N, et al. A retrospective study of the clinical experience of the implantable loop recorder in a paediatric setting. Int J Clin Pract. 2008; 62:1520-5.
640. Ergul Y, Tanidir IC, Ozyilmaz I, et al. Evaluation rhythm problems in unexplained syncope etiology with implantable loop recorder. Pediatr Int. 2015; 57:359-66.
641. Younoszai AK, Franklin WH, Chan DP, et al. Oral fluid therapy. A promising treatment for vasodepressor syncope. Arch Pediatr Adolesc Med. 1998; 152:165-8.
642. Chu W, Wang C, Wu L, et al. Oral rehydration salts: an effective choice for the treatment of children with vasovagal syncope. Pediatr Cardiol. 2015; 36:867-72.
643. Fouad FM, Sitthisook S, Vanerio G, et al. Sensitivity and specificity of the tilt table test in young patients with unexplained syncope. Pacing Clin Electrophysiol. 1993; 16:394-400.
644. Grubb BP, Temesy-Armos P, Moore J, et al. The use of head-upright tilt table testing in the evaluation and management of syncope in children and adolescents. Pacing Clin Electrophysiol. 1992; 15:742-8.
645. Numan M, Alnajjar R, Lankford J, et al. Cardiac asystole during head up tilt (HUTT) in children and adolescents: is this benign physiology? Pediatr Cardiol. 2015; 36:140-5.
646. Qingyou Z, Junbao D, Jianjun C, et al. Association of clinical characteristics of unexplained syncope with the outcome of head-up tilt tests in children. Pediatr Cardiol. 2004; 25:360-4.
647. Thilenius OG, Quinones JA, Husayni TS, et al. Tilt test for diagnosis of unexplained syncope in pediatric patients. Pediatrics. 1991; 87:334-8.
648. Udani V, Bavdekar M, Karia S. Head up tilt test in the diagnosis of neurocardiogenic syncope in childhood and adolescence. Neurol India. 2004; 52:185-7.
649. Yilmaz S, Gökben S, Levent E, et al. Syncope or seizure? The diagnostic value of synchronous tilt testing and video-EEG monitoring in children with transient loss of consciousness. Epilepsy Behav. 2012; 24:93-6.
650. Alehan D, Celiker A, Ozme S. Head-up tilt test: a highly sensitive, specific test for children with unexplained syncope. Pediatr Cardiol. 1996; 17:86-90.
651. Pongiglione G, Fish FA, Strasburger JF, et al. Heart rate and blood pressure response to upright tilt in young patients with unexplained syncope. J Am Coll Cardiol. 1990; 16:165-70.
652. Ross BA, Hughes S, Anderson E, et al. Abnormal responses to orthostatic testing in children and adolescents with recurrent unexplained syncope. Am Heart J. 1991; 122:748-54.
653. Strieper MJ, Campbell RM. Efficacy of alpha-adrenergic agonist therapy for prevention of pediatric neurocardiogenic syncope. J Am Coll Cardiol. 1993; 22:594-7.
654. Balaji S, Oslizlok PC, Allen MC, et al. Neurocardiogenic syncope in children with a normal heart. J Am Coll Cardiol. 1994; 23:779-85.
655. Scott WA, Pongiglione G, Bromberg BI, et al. Randomized comparison of atenolol and fludrocortisone acetate in the treatment of pediatric neurally mediated syncope. Am J Cardiol. 1995; 76:400-2.
656. McLeod KA, Wilson N, Hewitt J, et al. Cardiac pacing for severe childhood neurally mediated syncope with reflex anoxic seizures. Heart. 1999; 82:721-5.
657. Kelly AM, Porter CJ, McGoon MD, et al. Breath-holding spells associated with significant bradycardia: successful treatment with permanent pacemaker implantation. Pediatrics. 2001; 108:698-702.
658. Zhang Q, Jin H, Wang L, et al. Randomized comparison of metoprolol versus conventional treatment in preventing recurrence of vasovagal syncope in children and adolescents. Med Sci Monit. 2008; 14:CR199-203.
659. Müller G, Deal BJ, Strasburger JF, et al. Usefulness of metoprolol for unexplained syncope and positive response to tilt testing in young persons. Am J Cardiol. 1993; 71:592-5.
660. Bouchardy J, Therrien J, Pilote L, et al. Atrial arrhythmias in adults with congenital heart disease. Circulation. 2009; 120:1679-86.
661. Kumar S, Tedrow UB, Triedman JK. Arrhythmias in adult congenital heart disease: diagnosis and management. Cardiol Clin. 2015; 33:571-88, viii.
662. Murphy JG, Gersh BJ, Mair DD, et al. Long-term outcome in patients undergoing surgical repair of tetralogy of Fallot. N Engl J Med. 1993; 329:593-9.
663. Mylotte D, Pilote L, Ionescu-Ittu R, et al. Specialized adult congenital heart disease care: the impact of policy on mortality. Circulation. 2014; 129:1804-12.
664. Khairy P, Landzberg MJ, Gatzoulis MA, et al. Value of programmed ventricular stimulation after tetralogy of Fallot repair: a multicenter study. Circulation. 2004; 109:1994-2000.
665. Khairy P, Harris L, Landzberg MJ, et al. Sudden death and defibrillators in transposition of the great arteries with intra-atrial baffles: a multicenter study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2008; 1:250-7.
666. Anpalahan M, Gibson S. The prevalence of neurally mediated syncope in older patients presenting with unexplained falls. Eur J Intern Med. 2012; 23:e48-52.
667. Richardson DA, Bexton RS, Shaw FE, et al. Prevalence of cardioinhibitory carotid sinus hypersensitivity in patients 50 years or over presenting to the accident and emergency department with “unexplained” or “recurrent” falls. Pacing Clin Electrophysiol. 1997; 20:820-3.
668. Paling D, Vilches-Moraga A, Akram Q, et al. Carotid sinus syndrome is common in very elderly patients undergoing tilt table testing and carotid sinus massage because of syncope or unexplained falls. Aging Clin Exp Res. 2011; 23:304-8.
669. Rafanelli M, Ruffolo E, Chisciotti VM, et al. Clinical aspects and diagnostic relevance of neuroautonomic evaluation in patients with unexplained falls. Aging Clin Exp Res. 2014; 26:33-7.
670. Shaw FE, Kenny RA. The overlap between syncope and falls in the elderly. Postgrad Med J. 1997; 73:635-9.
671. Matthews IG, Tresham IAE, Parry SW. Syncope in the older person. Cardiol Clin. 2015; 33:411-21.
672. Newton J, Kenny R. Syncope and falls in older people: defining the size of the problem. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2001; 1:187-97.
673. Duncan GW, Tan MP, Newton JL, et al. Vasovagal syncope in the older person: differences in presentation between older and younger patients. Age Ageing. 2010; 39:465-70.
674. O’Dwyer C, Bennett K, Langan Y, et al. Amnesia for loss of consciousness is common in vasovagal syncope. Europace. 2011; 13:1040-5.
675. Parry SW, Steen IN, Baptist M, et al. Amnesia for loss of consciousness in carotid sinus syndrome: implications for presentation with falls. J Am Coll Cardiol. 2005; 45:1840-3.
676. Lakatta EG, Levy D. Arterial and cardiac aging: major shareholders in cardiovascular disease enterprises: Part I: aging arteries: a “set up” for vascular disease. Circulation. 2003; 107:139-46.
677. Grubb BP, Karabin B. Syncope: evaluation and management in the geriatric patient. Clin Geriatr Med. 2012; 28:717-28.
678. Esposito C, Dal Canton A. Functional changes in the aging kidney. J Nephrol. 2010; 23 Suppl 15:S41-5.
679. Racco F, Sconocchini C, Alesi C, et al. Long-term follow-up after syncope. A group of 183 patients observed for 5 years. Minerva Cardioangiol. 2000; 48:69-78.
680. Kapoor WN, Hanusa BH. Is syncope a risk factor for poor outcomes? Comparison of patients with and without syncope. Am J Med. 1996; 100:646-55.
681. Ruwald MH, Hansen ML, Lamberts M, et al. Comparison of incidence, predictors, and the impact of co-morbidity and polypharmacy on the risk of recurrent syncope in patients <85 versus ≥85 years of age. Am J Cardiol. 2013; 112:1610-5.
682. Ungar A, Galizia G, Morrione A, et al. Two-year morbidity and mortality in elderly patients with syncope. Age Ageing. 2011; 40:696-702.
683. Forman DE, Rich MW, Alexander KP, et al. Cardiac care for older adults. Time for a new paradigm. J Am Coll Cardiol. 2011; 57:1801-10.
684. O’Mahony D, Foote C. Prospective evaluation of unexplained syncope, dizziness, and falls among community-dwelling elderly adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 1998; 53:M435-M40.
685. Tan MP, Kenny RA. Cardiovascular assessment of falls in older people. Clin Interv Aging. 2006; 1:57-66.
686. Ryan DJ, Nick S, Colette SM, et al. Carotid sinus syndrome, should we pace? A multicentre, randomised control trial (Safepace 2). Heart. 2010; 96:347-51.
687. Davies AJ, Kenny RA. Falls presenting to the accident and emergency department: types of presentation and risk factor profile. Age Ageing. 1996; 25:362-6.
688. Cohen RA, Poppas A, Forman DE, et al. Vascular and cognitive functions associated with cardiovascular disease in the elderly. J Clin Exp Neuropsychol. 2009; 31:96-110.
689. Vernooij MW, Ikram MA, Vrooman HA, et al. White matter microstructural integrity and cognitive function in a general elderly population. Arch Gen Psychiatry. 2009; 66:545-53.
690. Vogels RLC, Oosterman JM, van Harten B, et al. Profile of cognitive impairment in chronic heart failure. J Am Geriatr Soc. 2007; 55:1764-70.
691. Numé AK, Gislason G, Christiansen CB, et al. Syncope and motor vehicle crash risk: a Danish nationwide study. JAMA Intern Med. 2016; 176:503-10.
692. Simpson C, Dorian P, Gupta A, et al. Assessment of the cardiac patient for fitness to drive: drive subgroup executive summary. Can J Cardiol. 2004; 20:1314-20.
693. Larsen GC, Stupey MR, Walance CG, et al. Recurrent cardiac events in survivors of ventricular fibrillation or tachycardia. Implications for driving restrictions. JAMA. 1994; 271:1335-9.
694. Tan VH, Ritchie D, Maxey C, et al. Prospective assessment of the risk of vasovagal syncope during driving. JACC Clin Electrophysiol. 2016; 2:203-8.
695. Blumenthal R, Braunstein J, Connolly H, et al. Cardiovascular Advisory Panel Guidelines for the medical examination of commerical motor vehicle drivers. Available at: https://www.fmcsa.dot.gov/sites/fmcsa.dot.gov/files/docs/cardio.pdf. Accessed January 10, 2017. Accessed:
696. Akiyama T, Powell JL, Mitchell LB, et al. Resumption of driving after life-threatening ventricular tachyarrhythmia. N Engl J Med. 2001; 345:391-7.
697. Maas R, Ventura R, Kretzschmar C, et al. Syncope, driving recommendations, and clinical reality: survey of patients. BMJ. 2003; 326:21.
698. Epstein AE, Miles WM, Benditt DG, et al. Personal and public safety issues related to arrhythmias that may affect consciousness: implications for regulation and physician recommendations. A medical/scientific statement from the American Heart Association and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation. 1996; 94:1147-66.
699. Bänsch D, Brunn J, Castrucci M, et al. Syncope in patients with an implantable cardioverter-defibrillator: incidence, prediction and implications for driving restrictions. J Am Coll Cardiol. 1998; 31:608-15.
700. Antonelli D, Peres D, Freedberg NA, et al. Incidence of postdischarge symptomatic paroxysmal atrial fibrillation in patients who underwent coronary artery bypass graft: long-term follow-up. Pacing Clin Electrophysiol. 2004; 27:365-7.
701. Thijssen J, Borleffs CJ, van Rees JB, et al. Driving restrictions after implantable cardioverter defibrillator implantation: an evidence-based approach. Eur Heart J. 2011; 32:2678-87.
702. Vijgen J, Botto G, Camm J, et al. Consensus statement of the European Heart Rhythm Association: updated recommendations for driving by patients with implantable cardioverter defibrillators. Europace. 2009; 11:1097- 107.
703. Colivicchi F, Ammirati F, Santini M. Epidemiology and prognostic implications of syncope in young competing athletes. Eur Heart J. 2004; 25:1749-53.
704. Maron BJ, Udelson JE, Bonow RO, et al. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 3: hypertrophic cardiomyopathy, arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy and other cardiomyopathies, and myocarditis: a scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015;132:e273-80
705. Link MS, Mark Estes NA. Sudden cardiac death in athletes. Prog Cardiovasc Dis. 2008; 51:44-57.
706. Pelliccia A, Zipes DP, Maron BJ. Bethesda Conference #36 and the European Society of Cardiology Consensus Recommendations revisited a comparison of U.S. and European criteria for eligibility and disqualification of competitive athletes with cardiovascular abnormalities. J Am Coll Cardiol. 2008; 52:1990-6.
707. Zipes DP, Link MS, Ackerman MJ, et al. Eligibility and disqualification recommendations for competitive athletes with cardiovascular abnormalities: Task Force 9: arrhythmias and conduction defects: a scientific statement from the American Heart Association and American College of Cardiology. Circulation. 2015; 132:e315-e25.
708. Albert RK, Schuller JL, Network CCR. Macrolide antibiotics and the risk of cardiac arrhythmias. Am J Respir Crit Care Med. 2014; 189:1173-80.
709. Hastings JL, Levine BD. Syncope in the athletic patient. Prog Cardiovasc Dis. 2012; 54:438-44.
710. O’Connor FG, Levine BD, Childress MA, et al. Practical management: a systematic approach to the evaluation of exercise-related syncope in athletes. Clin J Sport Med. 2009; 19:429-34.
711. Murrell C, Cotter JD, George K, et al. Influence of age on syncope following prolonged exercise: differential responses but similar orthostatic intolerance. J Physiol (Lond). 2009; 587:5959-69.
712. Vettor G, Zorzi A, Basso C, et al. Syncope as a warning symptom of sudden cardiac death in athletes. Cardiol Clin. 2015; 33:423-32.
713. Asplund CA, O’Connor FG, Noakes TD. Exercise-associated collapse: an evidence-based review and primer for clinicians. Br J Sports Med. 2011; 45:1157-62.
714. O’Connor FG, Levine B. Syncope in athletes of cardiac origin: 2B. From personal history and physical examination sections. Curr Sports Med Rep. 2015; 14:254-6.
715. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2014; 35:2733-79.
716. Zaidi A, Sheikh N, Jongman JK, et al. Clinical differentiation between physiological remodeling and arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy in athletes with marked electrocardiographic repolarization anomalies. J Am Coll Cardiol. 2015; 65:2702-11.
717. The European Society of Cardiology guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eur Heart J. 2009; 30:2539-40.
718. Paisey JR, Yue AM, Treacher K, et al. Implantable loop recorders detect tachyarrhythmias in symptomatic patients with negative electrophysiological studies. Int J Cardiol. 2005; 98:35-8.
719. Christou GA, Kouidi EJ, Anifanti MA, et al. A novel strategy for evaluating tilt test in athletes with syncope. Eur J Prev Cardiol. 2016; 23:1003-10.
720. Walsh JAr, Topol EJ, Steinhubl SR. Novel wireless devices for cardiac monitoring. Circulation. 2014; 130:573-81.
721. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, et al. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980-2006. Circulation. 2009; 119:1085-92.
722. Maron BJ, Spirito P, Shen WK, et al. Implantable cardioverter-defibrillators and prevention of sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. JAMA. 2007; 298:405-12.
723. Corrado D, Basso C, Pavei A, et al. Trends in sudden cardiovascular death in young competitive athletes after implementation of a preparticipation screening program. JAMA. 2006; 296:1593-601.
724. James CA, Bhonsale A, Tichnell C, et al. Exercise increases age-related penetrance and arrhythmic risk in arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy-associated desmosomal mutation carriers. J Am Coll Cardiol. 2013; 62:1290-7.
725. Anderson JB, Czosek RJ, Knilans TK, et al. The effect of paediatric syncope on health-related quality of life. Cardiol Young. 2012; 22:583-8.
726. Barón-Esquivias G, Gómez S, Aguilera A, et al. Short-term evolution of vasovagal syncope: influence on the quality of life. Int J Cardiol. 2005; 102:315-9.
727. Giada F, Silvestri I, Rossillo A, et al. Psychiatric profile, quality of life and risk of syncopal recurrence in patients with tilt-induced vasovagal syncope. Europace. 2005; 7:465-71.
728. Linzer M, Pontinen M, Gold DT, et al. Impairment of physical and psychosocial function in recurrent syncope. J Clin Epidemiol. 1991; 44:1037-43.
729. Romme JJCM, Reitsma JB, Go-Schön IK, et al. Prospective evaluation of non-pharmacological treatment in vasovagal syncope. Europace. 2010; 12:567-73.
730. Rose MS, Koshman ML, Ritchie D, et al. The development and preliminary validation of a scale measuring the impact of syncope on quality of life. Europace. 2009; 11:1369-74.
731. Santhouse J, Carrier C, Arya S, et al. A comparison of self-reported quality of life between patients with epilepsy and neurocardiogenic syncope. Epilepsia. 2007; 48:1019-22.
732. van Dijk N, Sprangers MA, Colman N, et al. Clinical factors associated with quality of life in patients with transient loss of consciousness. J Cardiovasc Electrophysiol. 2006; 17:998-1003.
733. van DN, Sprangers MA, Boer KR, et al. Quality of life within one year following presentation after transient loss of consciousness. Am J Cardiol. 2007; 100:672-6.
734. Faddis MN, Rich MW. Pacing interventions for falls and syncope in the elderly. Clin Geriatr Med. 2002; 18:279- 94.
735. Finkler SA. The distinction between cost and charges. Ann Intern Med. 1982; 96:102-9.
736. Sun BC, Emond JA, Camargo CA, Jr. Direct medical costs of syncope-related hospitalizations in the United States. Am J Cardiol. 2005; 95:668-71.
737. Farwell DJ, Sulke AN. Does the use of a syncope diagnostic protocol improve the investigation and management of syncope? Heart. 2004; 90:52-8.
738. Barón-Esquivias G, Moreno SG, Martínez A, et al. Cost of diagnosis and treatment of syncope in patients admitted to a cardiology unit. Europace. 2006; 8:122-7.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO