Google search engine

Tài liệu Hội nghị phía Nam lần thứ 18

Các bài báo cáo trong Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía...

HỘI TRƯỜNG A ♦ Phiên 1:  TS. Lê Thanh Liêm (BV Hoàn Mỹ Saigon) - Vai trò của POCUS trong chẩn đoán và xử trí...

Video đầy đủ của “Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam...

HỘI TRƯỜNG A ♦ Hội nghị khoa học Tim mạch khu vực phía Nam lần thứ 18 (19.08.2023) - Buổi sáng Hội trường A ♦ Hội...

DANH MỤC

THÔNG BÁO