Google search engine

Hội nghị SUY TIM (2022)

Các bài báo cáo trong Hội nghị “SUY TIM” (2022)

HỘI TRƯỜNG A   ♦ Phiên 1: PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh - Khuyến cáo 2022 của Hội tim mạch Việt Nam về chuẩn đoán và điều...

Tài liệu Hội nghị khoa học chuyên đề “SUY TIM” (2022)

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRONG HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ SUY TIM (20/8/2022) Câu hỏi: Dạ thưa Thầy cho em hỏi BN bị...

DANH MỤC

THÔNG BÁO