Google search engine

Tổng quan các vấn đề tim mạch học

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP, BS CKII. TRẦN THỊ...

Tổng quan về tổn thương và hình ảnh mảng xơ vữa động mạch vành...

PGS.TS. NGUYỄN TUẤN VŨ1, ThS.BS. NGUYỄN MINH QUI2 BS. CK2. NGUYỄN THỊ KIM SÁNG2, BS. CK2. NGUYỂN ĐỖ ANH3 1.ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 2.TTYK MEDIC TP.HCM 3.BV Nhân Dân Gia Định   (...) 3.4  Bóc tách động...

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP, BS CKII. TRẦN THỊ...

Tổng quan về tổn thương và hình ảnh mảng xơ vữa động mạch vành...

PGS.TS. NGUYỄN TUẤN VŨ1, ThS.BS. NGUYỄN MINH QUI2 BS. CK2. NGUYỄN THỊ KIM SÁNG2, BS. CK2. NGUYỂN ĐỖ ANH3 1.ĐHYK Phạm Ngọc Thạch 2.TTYK MEDIC TP.HCM 3.BV Nhân...

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP,...

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP,...

DANH MỤC

THÔNG BÁO