Google search engine
Google search engine

Tổng quan các vấn đề tim mạch học

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: GS.TS. NGUYỄN LÂN VIỆT, PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS....

Cộng hưởng từ tim (CMR) trong chẩn đoán viêm cơ tim nhân các trường...

ThS. BS. LÊ THỊ LAN HƯƠNG BS.CK1. TRẦN CÔNG TRÌNH PGS. TS. BS. PHẠM NGUYỄN VINH   (...) 1. Định nghĩa và mô bệnh học: Theo phân loại Tổ...

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP, BS CKII. TRẦN THỊ...

Cộng hưởng từ tim (CMR) trong chẩn đoán viêm cơ tim nhân các trường...

ThS. BS. LÊ THỊ LAN HƯƠNG BS.CK1. TRẦN CÔNG TRÌNH PGS. TS. BS. PHẠM NGUYỄN VINH   TÓM TẮT Tổng quan: Viêm cơ tim là tình trạng viêm...

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP, BS CKII. TRẦN THỊ...

Khuyến cáo (2023) của Liên chi Hội Tim mạch Tp. Hồ Chí Minh về...

Trưởng ban: PGS.TS. PHẠM NGUYỄN VINH Tham gia biên soạn: PGS.TS. HỒ HUỲNH QUANG TRÍ, TS.BS. TRẦN VŨ MINH THƯ, BS CKII. LÊ THỊ ĐẸP, BS CKII. TRẦN THỊ...

DANH MỤC

THÔNG BÁO