Google search engine
Google search engine

Kết quả tài chính tổng hợp 2008 – 2013

Kết quả tài chính tổng hợp 2008 – 2013

 

HỘI TIM MẠCH HỌC TPHCM

BAN CHẤP HÀNH

———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kết quả tài chính tổng hợp 2008 – 2013

————–

 

Hội Tim mạch học TPHCM được thành lập theo Quyết định số 01-QĐ/HTMH ngày 29/01/1993 của Hội Tim mạch học Việt Nam và Quyết định số 041/HYDH-QĐ ngày 18/06/1993 của Hội Y dược học TP.Hồ Chí Minh – là một Hội nghê nghiệp Y khoa trực thuộc Hội Y Dược học (nay là Hội Y học) TP.Hồ Chí Minh. Do đặc thù “tư cách Pháp nhân chưa đầy đủ” nên mặc dù cơ chế tài chính là tự cân đối thu chi, nhưng Hội không có con dấu tròn và Tài khoản riêng – vì vậy để bảo đảm về mặt pháp lý, mọi hoạt động của Hội đều phải liên kết với các đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ và hạch toán độc lập về tài chính.

Quỹ của Hội Tim mạch học TP.HCM được bổ sung hàng năm bằng 2 nguồn thu chính: Hội phí thu từ cá nhân Hội viên và số tiền kết dư từ các hoạt động chuyên môn (Hội nghị, Hội thảo…) diễn ra trong năm. Các khoản chi từ Quỹ gồm: đóng Hội phí hàng năm cho Hội cấp trên, chi phí hoạt động của Văn phòng Hội (lương, phụ cấp cho nhân sự kiêm nhiệm, trang thiết bị Văn phòng và văn phòng phẩm)…

Bên cạnh đó, Tòa soạn Chuyên đề Tim Mạch học (tiền thân là tờ Thời sự Tim mạch học do cố GS Nguyễn Mạnh Phan chủ biên từ 1997) là một bộ phận hoạt động liên kết xuất bản theo hình thức xã hội hóa, bằng nguồn vốn tự có tích lũy qua các năm và hàng năm báo cáo kết quả về Ban Chấp hành Hội…

Kết quả Tài chính tổng hợp trong nhiệm kỳ IV (2008-2013), như sau:

 

1- Kết quả Tài chính của Hoạt động chuyên môn(bao gồm cả Hội phí):

– Tồn Quỹ thực tế tính đến tháng 6 năm 2008:                                        266.766.527đ

– Tồn Quỹ thực tế đến tháng 11 năm 2013:                                              395.795.996đ

 

2- Kết quả Tài chính của hoạt động truyền thông(ấn phẩm “Chuyên đề Tim Mạch học” và Website www.timmachhoc.vn / www.cardiology.vn ):

-Tổng số vốn tự có của Tòa soạn tại thời điểm 6/2008 là:                    183.841.395đ

– Tổng số vốn tự có của Tòa soạn tới tháng 12/2013 là:                        225.942.231đ

* Số lượng ấn phẩm Thời sự Tim mạch học, Chuyên đề Tim mạch học đã cấp phát miễn phí cho Hội viên: trong 5 năm của nhiệm kỳ IV (2008-2013) là 39.276 cuốn; nếu so với lượng 58.428 cuốn đã phát trong 10 năm (1998 – 2007) – có thể thấy rõ đây là tín hiệu vui cho thấy sự lớn mạnh về thực chất của Hội ta, cũng là thành tích đáng ghi nhận…

* Website www.timmachhoc.vn / www.cardiology.vn đang hoạt động ổn định với tổng số truy cập tính đến tháng 11/2013 là gần 1,4 triệu người.

                                                                                                             TM. VĂN PHÒNG HỘI      

Đã ký                   

    NB. Nguyễn Trần Nguyên

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO