Google search engine
Google search engine

Điều lệ Hội tim mạch học

Điều lệ Hội tim mạch học

 

HỘI Y HỌC TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI TIM MẠCH HỌC

*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

 

DỰ THẢO

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

HỘI TIM MẠCH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CHƯƠNG I

TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC  ĐÍCH

Điều 1.

Hội lấy tên là Hội Tim Mạch học Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Hochiminh City Cardiovascular Association”, viết tắt là “HCVA”.

Điều 2.

Hội Tim Mạch học Thành phố Hồ Chí Minh (dưới đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm công tác khoa học kỹ thuật,  chuyên môn nghiệp vụ trong các chuyên khoa Tim Mạch và các chuyên khoa khác có liên quan (không phân biệt hành nghề công hay tư, đương chức hay đã nghỉ hưu…), trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (nơi chưa có Hội Tim Mạch học địa phương). 

Điều 3.

Hội hoạt động theo pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Hội là thành viên chính thức của Hội Y Học thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Hội Y Học Việt Nam.

Hội cũng là thành viên chính thức của Hội Tim Mạch học Việt Nam thuộc Tổng Hội Y Học Việt Nam.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng, theo qui định của pháp luật hiện hành.

Trụ sở Hội đặt tại 82/58 Lý Chính Thắng (290/58 Nam kỳ Khởi nghĩa), phường 8, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội được đặt các văn phòng liên lạc, tư vấn… tại các quận huyện theo nhu cầu phát triển, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4.

Mục đích và Tôn chỉ của Hội là tập hợp, đoàn kết, động viên lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật ngành y thuộc mọi lãnh vực hoạt động, phấn đấu học tập và công tác, tham gia xây dựng và phát triển khoa học kỹ thuật chuyên khoa Tim Mạch, giúp đỡ lẫn nhau không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hành nghề đúng theo chuẩn mực về nghĩa vụ và đạo đức, xây dựng một nền y học tiến bộ, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

 

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 5.

Chức năng:

1. Là một Hội khoa học Y khoa, Hội tập hợp và động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, tư vấn, phản biện trong mọi lĩnh vực liên quan tới phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh.

2. Là một Hội nghề nghiệp, Hội tổ chức vận động hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật và tuân theo Y đức; cùng với ngành y tế giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người thầy thuốc, danh dự của ngành nghề. Hội còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

Điều 6.

Nhiệm vụ:

1. Hoạt động theo đúng Điều lệ đã được phê duyệt.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Tập hợp và đoàn kết tập thể trí thức khoa học kỹ thuật trong ngành y; xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

4. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

6. Báo cáo với các cơ quan chức năng về tình hình tổ chức và hoạt động Hội theo đúng quy định của pháp luật.

7. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

8. Tôn trọng điều lệ của Hội Y học TP.Hồ Chí Minh, Hội Tim mạch học Việt Nam và Tổng Hội Y học Việt Nam

9. Chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hội.

10. Lập hồ sơ và lưu giữ tại trụ sở Hội các tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội: Điều lệ Hội, danh sách hội viên, các chứng từ về tài chính của Hội, biên bản các cuộc họp Ban lãnh đạo Hội…

Điều 7.

Quyền hạn:

1. Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể khác trong các lĩnh vực hoạt động của Hội; quản lý, hướng dẫn các Hội viên thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác trong hoặc ngoài nước thuộc phạm vi Hội.

2. Thực hiện chức năng của một Hội khoa học Y khoa, tập hợp và động viên hội viên tham gia đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, tư vấn, phản biện trong mọi lĩnh vực liên quan tới phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh.

Thực hiện chức năng của một Hội nghề nghiệp trong việc tập hợp, hỗ trợ việc hành nghề của hội viên; bảo vệ quyền hành nghề chính đáng và danh dự của hội viên; động viên, giúp đỡ và giáo dục hội viên tuân thủ các quy định và quy chế hành nghề của Nhà nước, tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, giữ gìn và phát huy Y đức; góp phần bảo vệ và nâng cao uy tín của người thầy thuốc cũng như uy tín của ngành Y tế trong xã hội.

3. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ các hoạt động hợp pháp để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

4. Được nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Được tài trợ và kêu gọi tài trợ cho các tổ chức, cá nhân; thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức vì sức khỏe cộng đồng theo quy định của pháp luật.

6. Khen thưởng và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân hội viên có nhiều thành tích.

 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

Điều 8.Tiêu chuẩn Hội Viên

Những người có đủ tiêu chuẩn sau đây, tự nguyện hoạt động trong tổ chức của Hội, có thể được Ban Chấp hành của Hội xét công nhận là Hội viên:

1. Hội viên chính thức: y bác sĩ và cán bộ khoa học kỹ thuật từ trung cấp trở lên hoạt động trong ngành y tế, đương chức hoặc đã nghỉ hưu tại TP. Hồ Chí Minh, chấp nhận Điều lệ và tự nguyện đăng ký tham gia hoạt động của Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh, đều được xem xét để công nhận là hội viên chính thức – là những hội viên có đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn trong Hội.

2. Hội viên Danh dự:là những cán bộ khoa học kỹ thuật có uy tín trong ngành y tế, đã có nhiều cống hiến cho y học và cho sự phát triển của Hội, được Ban Chấp hành Hội mời tham gia (hoặc vinh danh) với tư cách là Hội viên Danh dự.

3. Hội viên ngoài TP.Hồ Chí Minh:là những cán bộ Khoa học Kỹ thuật hoạt động trong ngành y tế của các tỉnh thành khác, nếu tự nguyện chấp nhận Điều lệ và nộp đơn đăng ký tham gia hoạt động của Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minh, sẽ được Ban Chấp hành Hội xét công nhận là hội viên chính thức.

Điều 9.

Nghĩa vụ và quyền hạn của hội viên:

1- Hội viên có nghĩa vụ:

a) Tôn trọng Điều lệ của Hội và quy chế hoạt động của Hội; nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Hội.

b) Giữ vững và bảo vệ sự đoàn kết trong Hội, tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, trau dồi kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, giữ vững uy tín của cá nhân và tập thể Y giới, đấu tranh chống những tư tưởng và hành động có hại đến nhiệm vụ, uy tín, danh dự của Hội và của ngành.

c) Tham gia mọi sinh hoạt trong hệ thống Hội, tích cực góp phần vào việc xây dựng và phát triển Hội.

d) Đóng góp Hội phí theo quy định.

2- Hội viên có quyền:

a) Thảo luận và biểu quyết phương hướng, kế hoạch hoạt động của Hội tại các kỳ Đại hội toàn thể (định kỳ hoặc bất thường) của Hội, đề cử, ứng cử và bầu cử Ban Chấp hành Hội theo quy định.

b) Được thông tin bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn; được tạo điều kiện và khuyến khích phát huy khả năng chuyên môn và năng lực về mọi mặt.

 c) Được tham gia trình bày các nghiên cứu khoa học của mình trong các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật; được giới thiệu đăng các bài viết và các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong hệ thống Y tế nói chung và các ấn phẩm chuyên đề tim mạch của Hội nói riêng; được công nhận và bảo vệ quyền tác giả, sáng chế; được các tổ chức của Hội nhận xét về các công trình, công tác của mình khi cần thiết, chọn lọc để đề nghị khen thưởng, nâng cấp hoặc phong cấp học hàm học vị; được chứng nhận và giới thiệu về tư cách đạo đức và chuyên môn trong các hoạt động nghề nghiệp…

d) Được hưởng mọi quyền lợi khác do tổ chức Hội quy định.

e) Được quyền xin ra khỏi Hội.

 

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

 Điều 10.

Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết, dân chủ và khoa học. Hội Tim Mạch học TP. Hồ Chí Minhbaogồm các thành viên là:

– Các y, bác sĩ thuộc các chuyên khoa Tim Mạch và các chuyên khoa khác có liên quan, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam

– Hội Tim Mạch Học TP. Hồ Chí Minh còn có thể tổ chức các đơn vị trực tiếp hoạt động (hoặc liên kết) để đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, xuất bản Tạp chí hoặc Bản tin chuyên ngành, thành lập Câu lạc bộ để sinh hoạt, bồi dưỡng về chuyên môn vì mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Ban Chấp hành được bầu cử công khai tại Đại hội Đại biểu (hoặc Đại hội toàn thể) của Hội – sau đây gọi tắt là Đại hội nhiệm kỳ –  họp thường lệ 5 năm một lần. Đại hội họp bất thường khi có ít nhất 2/3 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Hội hoặc quá 1/2 tổng số Hội viên chính thức đề nghị. Số Đại biểu dự Đại hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Điều 11.

Đại hội nhiệm kỳ của Hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Hội và báo cáo của Ban Chấp hành đương nhiệm, quyết định đường lối và phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi , bổ sung (nếu có) điều lệ của Hội.

3. Bầu ra Ban Chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới của Hội theo thể thức và số lượng do Đại hội quy định, từ danh sách đã được Ban Chấp hành đương nhiệm đề xuất sau khi tham khảo ý kiến của các đơn vị cơ sở.

4. Thông qua báo cáo tài chánh của Hội.

5. Biểu quyết việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội hoặc gia nhập Liên hiệp các Hội cùng lĩnh vực hoạt động…

Điều 12.

Ban Chấp hành

1. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội là 5 năm.

2. Ban Chấp hành Hội họp thường lệ 2 lần mỗi năm và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc ít nhất 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành.

3. Ban Chấp hành có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ của Hội, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội giữa 2 kỳ Đại hội và quyết định các cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành Hội.

4. Khi xét thấy cần thiết, Ban Chấp hành với sự nhất trí của ít nhất 2/3 tổng số ủy viên tham dự có thể quyết định bổ sung hay miễn nhiệm ủy viên Ban Chấp hành của Hội, giải thể hoặc xóa tên một tổ chức thành viên của Hội.

Điều 13.

Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ gồm:Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Trưởng Ban kiểm tra và các Ủy viên Thường vụ. Thể thức bầu do Ban Chấp hành quyết định. Số ủy viên Thường vụ không quá 2/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành.

Các ủy viên Thường vụ phụ trách các Ban chuyên trách:

1.     Ban Thư ký

2.     Ban Khoa học – Đào tạo

3.     Ban Tài chính

4.     Ban Đối ngoại

5.     Ban Truyền thông

6.     Ban Kiểm tra

Ban Chấp hành Hội quy định việc họp thường kỳ của các Ban. Các Ủy viên Thường vụ họp thường lệ 3 tháng 1 lần. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch có quyền triệu tập Hội nghị bất thường.

Điều 14.

Ban Chấp hành biểu quyết theo nguyên tắc đa số hay quá bán trên tổng số ủy viên của Ban Chấp hành. Nghị quyết của Ban Chấp hành chỉ có giá trị khi được thông qua trong các phiên họp với sự tham dự của tối thiểu trên 1/2 tổng số ủy viên.

Trong những trường hợp đặc biệt, không thể tổ chức họp đa số ủy viên, thì có thể tổ chức lấy ý kiến bằng thư, nhưng phải có đủ chữ ký của trên 1/2 tổng số ủy viên Ban Chấp hành.

Điều 15.

1. Chủ tịch có nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Hội suốt nhiệm kỳ, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành và các ủy viên Thường vụ, đề xuất những định hướng có tính chiến lược cho sự phát triển của Hội; quyết định các vấn đề đã được tập thể nhất trí thông qua.

2. Các Phó Chủ tịch trong đó có Phó Chủ tịch thường trực có trách nhiệm giúp Chủ tịch trong mọi mặt công tác theo sự phân công. Khi Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch thường trực sẽ thay thế.

3. Tổng Thư ký của Hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hoạt động của Hội theo chủ trương và kế hoạch đã được Ban Chấp hành thông qua; quản lý và điều hành các công việc thường xuyên của Hội; theo dõi tổng hợp tình hình hoạt động của Hội, báo cáo định kỳ cho Chủ tịch và Ban Chấp hành Hội.

4.  Giúp việc cho Tổng Thư ký có Ban Thư ký do Tổng Thư ký đề cử, trình Ban Chấp hành thông qua.

5. Khi khuyết Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký hoặc Ủy viên Thường vụ, thì Ban Chấp hành lựa chọn trong số ủy viên Ban Chấp hành và cử bổ sung.

Điều 16.  Ban Kiểm trado Đại hội bầu trực tiếp. Ban Kiểm tra có các quyền hạn và nhiệm vụ:

1. Kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ việc chấp hành Điều lệ Hội của các tổ chức và cá nhân thuộc Hội.

2. Kiểm tra và báo cáo Ban Thường vụ việc chấp hành luật pháp đối với các hoạt động thuộc Hội.

3. Xem xét và báo cáo Ban Thường vụ giải quyết các đơn khiếu tố.

 

CHƯƠNG V

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 17.

Tài chính của Hội Tim Mạch học Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

1. Hội phí do các hội viên đóng góp.

2. Kinh phí do Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

3. Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và kinh tế của các đơn vị thuộc Hội (được thành lập theo đúng quy định của pháp luật) và/hoặc từ các hoạt động liên kết hợp pháp với các tổ chức kinh tế-xã hội.

4. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 18.

Tài chính của Hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Ban Chấp hành Hội, phù hợp với chế độ quản lý tài chính của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

 

CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 19.

Các hội viên có nhiều đóng góp và thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hội – được Hội khen thưởng hoặc đề xuất lên các cấp trên khen thưởng.

Điều 20.

Các hội viên vi phạm điều lệ của Hội, hoặc có những hành vi làm tổn hại đến các hoạt động hoặc uy tín của Hội, thì tùy theo mức độ, có thể chịu các hình thức kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo, đến khai trừ ra khỏi tổ chức của Hội.

Điều 21.

Trong phạm vi hành nghề, trên tinh thần tự quản, những Hội viên có sai phạm về chuyên môn, về nghĩa vụ hoặc đạo đức nghề nghiệp… đều có thể được đưa ra Hội đồng kỷ luật của Hội để xem xét và xử lý.

Các trường hợp sai phạm nghiêm trọng có thể bị khai trừ khỏi Hội, thu hồi Thẻ Hội viên; đồng thời, Hội sẽ kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về Y tế xem xét thu hồi giấy phép hành nghề.

 

CHƯƠNG VII

HIỆU LỰC CỦA ĐIỂU LỆ

Điều 22.

Bản Điều lệ này gồm 7 chương 23 điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội nhiệm kỳ V Hội Tim Mạch học Thành phố Hồ Chí Minh thông qua và được Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều 23.

Chỉ có Đại hội Hội Tim Mạch học Thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ này với từ trên 2/3 số đại biểu có mặt tán thành và được Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt mới có giá trị thi hành.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Trưởng Ban soạn thảo

Đã ký

GS.TS. ĐẶNG VẠN PHƯỚC

Chủ tịch Hội Tim mạch học TPHCM

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
XEM THÊM

DANH MỤC

THÔNG BÁO